Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 februari 2019
gepubliceerd op 27 februari 2019

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2019040526
pub.
27/02/2019
prom.
25/02/2019
ELI
eli/besluit/2019/02/25/2019040526/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


25 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032499 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019 sluiten houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010


DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCI"N EN ENERGIE, Gelet op het Energie decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van het REG-decreet sluiten, artikel 7.5.1;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.4.1/1/1, zevende lid, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 21/02/2019 numac 2019010902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft een aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan sluiten, en artikel 6.4.1/5, § 1, vijfde lid, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018032546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 21/02/2019 numac 2019010902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft een aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032499 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019 sluiten houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 januari 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 23 januari 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Aan artikel 2 van het ministerieel besluit houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1°, e) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor het woord "moet" de zinsnede ", en voor werkzaamheden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd;2° in punt 1°, g), 6) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor de woorden "een verklaring" de zinsnede ", en voor werkzaamheden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd;3° in punt 2°, d) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor het woord "moet" de zinsnede ", en voor werkzaamheden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd;4° in punt 2°, f), 7) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor de woorden "een verklaring" de zinsnede ", en voor werkzaamheden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd.

Art. 2.Aan artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 7°, d) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor het woord "moet" de zinsnede ", en voor werkzaamheden die werden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd;2° in punt 7°, f), 6) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor de woorden "een verklaring" de zinsnede ", en voor werkzaamheden die werden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd;3° in punt 8°, d) wordt na de woorden "voor 1 januari 2019" en voor het woord "moet" de zinsnede ", en voor werkzaamheden die werden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd;4° in punt 8°, f), 6) wordt na de woorden voor "1 januari 2019" en voor de woorden "een verklaring" de zinsnede ", en voor werkzaamheden die werden uitgevoerd vanaf 1 maart 2019," ingevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 25 februari 2019.

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, L. PEETERS

^