Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 december 2018
gepubliceerd op 19 december 2018

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie
numac
2018032499
pub.
19/12/2018
prom.
05/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/05/2018032499/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019


De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Gelet op de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 9;

Gelet op het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, artikel 2;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling Preventieve Gezondheidszorg van de Commissie Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op datum van 16 oktober 2018;

Gelet op advies n° 64.789/1 van de Raad van State, gegeven op 28 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1er, eerste lid, 3° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de urgentie, gemotiveerd door de volgende overwegingen: Overwegende artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan dat het Verenigd College de verplichting oplegt de lijst van de verboden stoffen en methoden en de bijwerkingen ervan vast te stellen, binnen drie maanden na de aanneming ervan door het WADA;

Overwegende het besluit van Verenigd College van 10 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, en artikel 2 ervan, dat de Leden van het Verenigd College bevoegd voor de strijd tegen doping ertoe machtig die lijst vast te stellen;

Overwegende dat de internationale standaard betreffende de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2019 door het uitvoerend comité van het Wereld Anti-Doping Agentschap op 28 september 2018 werd aangenomen en op 1 januari 2019 in werking moet treden voor alle ondertekenaars van de Wereld Anti Doping Code;

Overwegende dat de voormelde lijst van de verboden stoffen en methoden vervolgens door de conferentie van de Partijen bij de Unesco werd aangenomen, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 34.2 van de internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat die lijst, voor de Staten die partij zijn, op 1 januari 2019 in werking moet treden, overeenkomstig artikel 34.3 van de voormelde internationale conventie tegen het dopinggebruik in de sport, gesloten in Parijs op 19 oktober 2005;

Overwegende dat dit ministerieel besluit bijgevolg op 1 januari 2019 in werking moet treden en dat vóór die datum zowel de rechtszekerheid als de volmaakte informatie aan sporters moeten worden gewaarborgd betreffende de stoffen en methoden die als dopingproducten moeten worden beschouwd en, bij gevolg, vanaf 1 januari 2019, als verboden stoffen en methoden moeten worden beschouwd.

Artikel 1.De lijst met verboden stoffen en methoden bedoeld in artikel 9 van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan, wordt bij het huidig besluit gevoegd.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 20 december 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030132 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden voor het jaar 2018 sluiten houdende vaststelling van de lijst met verboden stoffen en methoden, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 5 december 2018.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake de gezondheid, G. VANHENGEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^