Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 oktober 2011
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003361
pub.
31/10/2011
prom.
24/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/24/2011003361/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de wet van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht type wet prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, en Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 (2) type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 type wet prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (2) sluiten betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (1), artikel 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2) en de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak in bijlage bij dit besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten (3);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (4), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (5) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (6);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit voornamelijk tot doel heeft de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, aan te passen overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dat ten gevolge van de ingediende verzoeken door de marktdeelnemers bepaalde prijsklassen ingevoegd moeten worden in deze tabel; dat de met deze nieuwe prijsklassen overeenstemmende fiscale kentekens zo vlug mogelijk ter beschikking moeten worden gesteld van de marktdeelnemers in gefabriceerde tabak; dat, onder deze voorwaarden, de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak zonder uitstel moet worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Artikel 27/2 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, ingevoegd bij artikel 15 van het ministerieel besluit van 30 december 2010 houdende diverse bepalingen en vervangen door artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 27/2.§ 1. Het indienen van een aangifte ten verbruik is vereist indien het accijnstarief nul bedraagt alsook bij de inverbruikstelling met vrijstelling van accijnzen. § 2. De aan de marktdeelnemers ter beschikking gestelde fiscale kentekens moeten, binnen een periode van twaalf of vierentwintig maand, worden aangebracht op de verpakkingen van tot verbruik uitgeslagen tabaksfabrikaten, en dit naargelang ze betrekking hebben op sigaretten of op andere tabaksfabrikaten.

Deze periode vangt aan op de datum van levering van de fiscale kentekens.

Na het verstrijken van deze vervaltermijn moeten de niet-gebruikte fiscale kentekens worden vertoond en vernietigd onder ambtelijk toezicht.

Bij gebrek hieraan, moet van ambtswege een aangifte ten verbruik worden opgemaakt met contante betaling van de verschuldigdheden aan het op die datum van toepassing zijnde tarief. § 3. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 2 moet in geval van wijziging van de fiscaliteit, van de minimumfiscaliteit, van de kleinhandelsprijs of in geval van opheffing van een soort van verpakking binnen een periode van drie maand na de datum van de wijziging of van de opheffing een aangifte ten verbruik worden ingediend teneinde de verkregen fiscale kentekens voor deze datum een toegelaten bestemming te geven.

Na het verstrijken van deze vervaltermijn moeten de niet-gebruikte fiscale kentekens worden vertoond en vernietigd onder ambtelijk toezicht.

Bij gebrek hieraan, moet van ambtswege een aangifte ten verbruik worden opgemaakt met contante betaling van de verschuldigdheden aan het op die datum van toepassing zijnde tarief. § 4. Ter zake zijn de bepalingen van artikel 27/1 van toepassing. »

Art. 2.Artikel 57 van hetzelfde ministerieel besluit wordt aangevuld met een lid, luidende : « De verpakking van tabaksproducten moet op zodanige wijze worden vervaardigd dat het openen van de verpakking door de verbruiker aanleiding geeft tot het onbruikbaar maken van het fiscaal kenteken. »

Art. 3.Artikel 85 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Tabaksfabrikaten die op het ogenblik van de invoer of ontvangst vanuit een andere lidstaat nog niet werden bekleed met een fiscaal kenteken moeten verplicht worden verzonden naar een belastingentrepot.

Zij moeten aldaar met het oog op inverbruikstelling worden bekleed met een fiscaal kenteken overeenkomstig de bepalingen van Titel V van dit ministerieel besluit.

Fiscale kentekens worden enkel geleverd aan personen die worden beschouwd als marktdeelnemer in de zin van de wet. »

Art. 4.Artikel 86 van hetzelfde ministerieel besluit wordt opgeheven.

Art. 5.In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd in bijlage VIII bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 24 augustus 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2011.

Brussel, 24 oktober 2011.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;(2) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994;(3) Belgisch Staatsblad van 1 september 2011;(4) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(5) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (6) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^