Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren. - Duitse vertaling type wet prom. 25/08/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205116 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/2010 pub. 31/10/2011 numac 2011000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van de gelijkstellingen in de socialezekerheidswetgeving en vakantiewetgeving ten behoeve van de werknemers die gebruik maken van het recht op verlof voor pleegzorgen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 04/05/2007 pub. 31/10/2011 numac 2011000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 betreffende de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011007219 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 8492 van 28 augustus 2011, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op 1 september 2011 aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011007222 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen **** koninklijk besluit ****. 8493 van 28 augustus 2011, worden kapitein-commandant ****. **** en luitenant-ter-zee ****. **** op 1 augustus 2011 aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011007229 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 8501 van 28 augustus 2011, worden op 1 september 2011 aangewezen voor het ambt van Vleugeladjudant van de Koning : Generaal-majoor ****. ****, ****-majoor **** ****-admiraal ****. ****, **** vlieger **** S. ****. type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1981 tot toekenning van een toelage voor ongezond, lastig of gevaarlijk werk aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011007230 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8502 van 28 augustus 2011, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011014249 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of Op basis van onderafdeling 1.5.1 van het RID werden de volgende tijdelijke afwijkingen goedgekeurd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011040310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2011, 118.49 punten bedraagt, tegeno Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 04/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011204122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de aanvullende opleidingsinspanningen voor de jaren 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011204338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011205160 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 8504 van 30 augustus 2011, worden ontslagen als militair repetitor aan de Koninklijke Militaire School : Op 20 mei 2011, kapitein-commandant ****-****. **** **** 27 juni 2011, kapitein-commandant van het vliegwezen ****. ****.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 28/10/2010 pub. 31/10/2011 numac 2011035902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit waarbij aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Toerisme Vlaanderen machtiging tot onteigening wordt verleend in toepassing van de spoedprocedure van een perceel gelegen te 1000 Brussel, Hoogstraat 13 type ministerieel besluit prom. 26/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205540 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van productdossiers voor de gedifferentieerde kwaliteit in de sector van pluimveeproductie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de bepaling van de inwerkingtreding van de ordonnantie van 20 juli 2011 tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren voor de uitoefening van de bevoegdheden voorzien in : artikel 40 van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, in artikel 313septies van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, in artikel 33 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, in artikel 88 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied decoratieve technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied chemie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied grafische technieken type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011205522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen en van het Energiebesluit van 19 november 2010

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011205541 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benaming « Plate de Florenville » als beschermde geografische aanduiding Overeenkomstig Verordening nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de besche(...) Overeenkomsig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 25 september 2003 houdende t(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 september 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2011, akte nr. 2011/205284, bl. 64891, Franse tekst, onder rubriek : « C. Maladies professionnelle « C. Maladies professionnelles En vertu de l'arrêté royal du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté r(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011007228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming in de **** van kandidaat-beroepsofficieren gesproten uit de normale werving **** koninklijk besluit ****. 8500 van 28 augustus 2011 : Landmacht **** aangestelde onderluitenants gesproten uit de 146**** promotie van **** **** van de infanterie ****. ****, ****. De ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor heelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011 worden benoemd tot leden bij het Pa - Mevr. Boisdenghien, A. en de heren Burnon, D., Claeys, D., Gellens, P., Gruwez, J., Jehaes, C., L(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEFLANDRE, Louis, benoemd in de hoedanigheid van werkend l(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011205590 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** secretarissen **** **** vergelijkende selectie van **** secretarissen **** (niveau ****) voor de **** Volksgezondheid, Veiligheid van de ****(...) Er zijn 5 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 31/10/2011 numac 2011205507 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 16 september 2011, dat uitwerking heeft op 1 september 2010, wordt de heer Jean-François Michel in vast verband benoemd tot attaché. Bij besluit van de directeur-generaal van 26 septemb Bij besluit van de directeur-generaal van 6 oktober 2011, dat uitwerking heeft op 15 april 2010(...)
^