Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 december 2019
gepubliceerd op 09 januari 2020

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en het ministerieel besluit van 15 januari 2016 betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg, wat betreft de uitvoering van besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024

bron
vlaamse overheid
numac
2020040012
pub.
09/01/2020
prom.
24/12/2019
ELI
eli/besluit/2019/12/24/2020040012/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 DECEMBER 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en het ministerieel besluit van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg, wat betreft de uitvoering van besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, artikel 78/7, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 1 maart 2019; - het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8, derde lid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 18/01/2013 numac 2012036292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, artikel 13, tweede lid en artikel 68; - het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 04/08/2014 numac 2014202854 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/11/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200198 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning sluiten houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 61, § 3, vernummerd en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16 december 2019. - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat voor de betrokken organisaties voor het einde van het jaar duidelijkheid moet worden gecreëerd over de besparingen die zullen worden gerealiseerd in 2020 en er dient uitvoering gegeven te worden aan de begrotingsopmaak 2020 die op 27 november 2019 in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement indicatief werd goedgekeurd. - De Raad van State heeft advies 66.826/1 gegeven op 24 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

Artikel 1.In artikel 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2012 pub. 26/11/2013 numac 2013206167 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "218.350 euro (tweehonderdachttienduizend driehonderdvijftig euro)" vervangen door de zinsnede "215.511,45 euro (tweehonderdvijftienduizend vijfhonderdenelf euro vijfenveertig cent)" en wordt de zinsnede "1.786.500 euro (een miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend vijfhonderd euro)" vervangen door de zinsnede "1.763.275,50 euro (een miljoen zevenhonderddrieënzestigduizend tweehonderdvijfenzeventig euro vijftig cent)".

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "60.443,25 euro (zestigduizend vierhonderddrieënveertig euro vijfentwintig cent)" vervangen door de zinsnede "59.657,49 euro (negenenvijftigduizend zeshonderdzevenenvijftig euro negenenveertig cent)".

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "235.818 euro (tweehonderdvijfendertigduizend achthonderdachttien euro)" vervangen door de zinsnede "232.752,37 euro (tweehonderdtweeëndertigduizend zevenhonderdtweeënvijftig euro zevenendertig cent)".

Art. 4.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "4.482,79 euro (vierduizend vierhonderdtweeëntachtig euro negenenzeventig cent)" vervangen door de zinsnede "4.424,51 euro (vierduizend vierhonderdvierentwintig euro eenenvijftig cent)".

Art. 5.In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "6.715,92 euro (zesduizend zevenhonderdvijftien euro tweeënnegentig cent)" vervangen door de zinsnede "6.628,61 euro (zesduizend zeshonderdachtentwintig euro eenenzestig cent)".

Art. 6.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "13.018,29 euro (dertienduizend achttien euro negenentwintig cent)" vervangen door de zinsnede "12.849,05 euro (twaalfduizend achthonderdnegenenveertig euro vijf cent)".

Art. 7.In artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "118.306 euro (honderdachttienduizend driehonderdenzes euro)" vervangen door de zinsnede "116.768,02 euro (honderdzestienduizend zevenhonderdachtenzestig euro twee cent)".

Art. 8.In artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "154.532,25 euro (honderdvierenvijftigduizend vijfhonderdtweeëndertig euro vijfentwintig cent)" vervangen door de zinsnede "152.523,33 euro (honderdtweeënvijftigduizend vijfhonderddrieëntwintig euro drieëndertig cent)".

Art. 9.In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "94.783,75 euro (vierennegentigduizend zevenhonderddrieëntachtig euro vijfenzeventig cent)" vervangen door de zinsnede "93.551,56 euro (drieënnegentigduizend vijfhonderdeenenvijftig euro zesenvijftig cent)".

Art. 10.In artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "18.956,75 euro (achttienduizend negenhonderdzesenvijftig euro vijfenzeventig cent)" vervangen door de zinsnede "18.710,31 euro (achttienduizend zevenhonderdentien euro eenendertig cent)".

Art. 11.In artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "40.295,50 euro (veertigduizend tweehonderdvijfennegentig euro vijftig cent)" vervangen door de zinsnede "39.771,66 euro (negenendertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro zesenzestig cent)".

Art. 12.In artikel 48 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "281.076 euro (tweehonderdeenentachtigduizend zesenzeventig euro)" vervangen door de zinsnede "277.422,01 euro (tweehonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdtweeëntwintig euro een cent)".

Art. 13.In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "281.076 euro (tweehonderdeenentachtigduizend zesenzeventig euro)" vervangen door de zinsnede "277.422,01 euro (tweehonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdtweeëntwintig euro een cent)".

Art. 14.In artikel 55 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 november 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning sluiten, wordt de zinsnede "281.076 euro (tweehonderdeenentachtigduizend zesenzeventig euro)" vervangen door de zinsnede "277.422,01 euro (tweehonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdtweeëntwintig euro een cent)". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg

Art. 15.In artikel 13 van het ministerieel besluit van 15 januari 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2016 pub. 11/02/2016 numac 2016035144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg sluiten betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van expertisecentra kraamzorg worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "72.348,77 euro (tweeënzeventigduizend driehonderdachtenveertig euro zevenenzeventig cent)" vervangen door de zinsnede "68.007,84 euro (achtenzestigduizend en zeven euro vierentachtig cent)" en wordt de zinsnede "85.391,67 euro (vijfentachtigduizend driehonderdeenennegentig euro zevenenzestig cent)" vervangen door de zinsnede "80.268,17 euro (tachtigduizend tweehonderdachtenzestig euro zeventien cent)"; 2° in het derde lid wordt het getal "14,5" vervangen door het getal "13,63". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Brussel, 24 december 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

^