Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000382
pub.
30/04/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014000382/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


24 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, inzonderheid op artikel 2, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 1994 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische systemen voor het optellen van de stemmen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om de taalverwerving door hun personeel aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 20/09/2006 numac 2006011394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 mei 2006 houdende wijziging van de beslissing van 10 september 1999 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbatingspunten gebruikt voor de promotie, de verkoop of de verhuur van goederen en diensten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones voor de aanmoediging van de rekrutering en van de fidelisering van het aanwezige personeel type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 19/09/2006 numac 2006000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2006 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de bevordering van de hulpagenten van politie naar het basiskader door aan te moedigen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006011383 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 06/09/2006 numac 2006014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/09/2006 pub. 25/09/2006 numac 2006007256 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels;

Overwegende dat het noodzakelijk is de overeenstemming te controleren van de onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », voorgestelde geautomatiseerde stemsystemen met de algemene erkenningsvoorwaarden, vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 18 april 1994, met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014;

Overwegende dat, na afloop van de testbanken, PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, erkend adviesorgaan, op 4 april 2014 een gunstig advies heeft uitgebracht over de overeenstemming van de stemsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » met de algemene erkenningsvoorwaarden vastgesteld bij voormeld koninklijk besluit van 18 april 1994, Besluit : Enig artikel. De geautomatiseerde stemsystemen die onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II » worden voorgesteld door de firma NV STESUD, worden goedgekeurd voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, die zullen plaatshebben op 25 mei 2014.

Brussel, 24 april 2014.

Mevr. J. MILQUET

^