Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 juni 2000
gepubliceerd op 08 augustus 2000

Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Minière de Musson"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027343
pub.
08/08/2000
prom.
23/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


23 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Minière de Musson"


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 33 en 52, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989;

Gelet op de huurovereenkomst opgemaakt op 5 november 1998 tussen de gemeente Musson en het Waalse Gewest;

Gelet op het advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 16 maart 1999;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg, gegeven op 2 maart 2000, Besluit : Enig artikel. Erkend worden als domaniaal natuurreservaat "la Minière de Musson" de innemingen van de ondergrond die afgebakend zijn door de gangen van de oude mijn van "Halanzy-Musson", wijk "Grand-Bois", gekadastreerd als volgt : Gemeente Musson, 1e afdeling, sectie B, nrs. 3529, 3530a, 3528d en 3528e.

Maken ook deel uit van het domaniale natuurreservaat "la Minière de Musson" de grondinnemingen van de eigenlijke toegangen alsook een zone met een diameter van vier meter rond die innemingen.

Namen, 23 juni 2000.

J. HAPPART Het plan ligt ter inzage bij de buitendiensten van de "Division de la Nature et des Forêts" of bij de "Direction de la Nature", avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes.

^