Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2000

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000007188 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een vice-voorzitter van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000014175 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 05/09/2000 numac 2000016186 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van een bedrijf als centrum voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000021340 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vastlegging van het minimummodel van overzichtstabel voor de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000027338 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitbreiding van het domaniale natuurreservaat "Vallée de la Warche", "Abbé Charles Dubois" genaamd type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000027342 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Tier de la Croix" type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000027340 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Chautière" type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000027343 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Minière de Musson" type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000027339 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Terme de la Hesse » te Villance type ministerieel besluit prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000027344 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Trou Ozer"

decreet

type decreet prom. 23/06/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000021525 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel op 9 december 1997 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 23/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000027275 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000027274 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat betrekking heeft op de vermindering van zwavelemissies, bij de Bijlagen en de door het uitvoerend orgaan genomen beslissing, opgemaakt te Oslo op 14 juni 1994 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000027273 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgische-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Tunesië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Tunis op 8 januari 1997, en van het proces-verbaal tot rechtzetting, opgemaakt te Brussel op 8 juli 1998 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 07/07/2000 numac 2000027276 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 10/05/2001 numac 2001031127 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 23/06/2000 pub. 10/05/2001 numac 2001031126 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2000 pub. 05/07/2000 numac 2000027269 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de afvaardigingen van de Regering bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Schelde en bij de Internationale commissie voor de bescherming van de Maas type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2000 pub. 11/07/2000 numac 2000027281 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot stijving van artikel 08.03, afdeling 01 van sector II, op de ontvangstenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2000 pub. 21/07/2000 numac 2000027299 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 18/07/2000 numac 2000035714 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000035748 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor het basisonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000036061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 03/03/2001 numac 2001035196 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor het algemeen welzijnswerk
^