Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 20 juni 2006

Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022481
pub.
20/06/2006
prom.
22/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 24;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2004 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 mei 2003 tot instelling van een Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Besluit :

Artikel 1.Een Raad van beroep, bevoegd om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie, is opgericht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 2.Wordt aangewezen bij de Raad van Beroep : - in de hoedanigheid van voorzitter : - de heer Daniël BRAUN; - in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter : - de heer Ben SMEETS

Art. 3.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van effectief assessor in de Raad van Beroep : in de Nederlandstalige afdeling : - de heer Yves DE SMEDT, adviseur; - de heer Chris SWALENS, adviseur; - Mevr. Machteld ORY, adviseur; - Mevr. Annick FLOREAL, adviseur; - de heer John VAN DAMME, adviseur-generaal; - de heer Marcel CROP, directeur-generaal; in de Franstalige afdeling : - Mevr. Dominique BAUDRU, attaché; - Mevr. Jeanine RAHIER, attaché; - Mevr. Danièle DEQUAN, adviseur; - Mevr. Claire BARETTE, adviseur; - de heer Michel EGGERMONT, adviseur-generaal; - de heer Bernard VANDECAVEY, adviseur. § 2. Worden aangewezen om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Raad van Beroep : in de Nederlandstalige afdeling : - de heer Herman VERLINDEN, adviseur; - Mevr. Els VAN NIEUWENHOVE, attaché; - de heer Stefan VAN BEETHOVEN, adviseur; - de heer Peter VAN HAUWERMEIRE, adviseur; - de heer Johan VAN DER BORGHT, adviseur; - Mevr. Martina BAUMANS, attaché; in de Franstalige afdeling : - Mevr. Yaël BIEBER, adviseur; - de heer Christian HUTS, adviseur; - de heer Robert MATHIEU, adviseur; - Mevr. Brigitte DOUDELET, attaché; - Mevr. Jeannine LEFEBVRE, adviseur; - de heer Marc HUBIN, adviseur.

Art. 4.Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in de Raad van Beroep : in de Nederlandstalige afdeling : voor het ACV - Openbare diensten : - de heer Eddy VANGANSEWINKEL, technisch deskundige; - de heer Jean PHILIPPE, attaché; voor de Algemene Centrale van de Openbare diensten : - de heer Johan SCHARLAEKEN, attaché; - Mevr. Rita VAN DER JEUGHT, administratief assistent; voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - de heer Marc DE VOS, attaché; - de heer Dirk VEREYCKEN, technisch deskundige; in de Franstalige afdeling : voor het ACV - Openbare Diensten : - de heer Jean-Luc LEFFLEUR, adviseur; - Mevr. Geneviève LURQUIN, attaché; voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : - de heer Pascal JACOB, attaché; - de heer Pascal QUENSIER, administratief assistent; voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - de heer Yves DEPLUS, bestuurschef; - Mevr. Marie-Claire HENNICO, attaché.

Art. 5.Worden erkend om te zetelen in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor in de Raad van Beroep : in de Nederlandstalige afdeling : voor het ACV - Openbare Diensten : - de heer Ben JANSSENS, technisch deskundige; - Mevr. Lena STEENHOUDT, technisch deskundige; voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : - Mevr. Christiane WIEME, attaché; - de heer Werner DE BUS, administratief deskundige; voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - de heer Alfons SLEMBROUCK, attaché; - de heer Antoine DE SMAELE, technisch deskundige; in de Franstalige afdeling : voor het ACV - Openbare Diensten : - de heer Roger CONNEROTTE, attaché; - Mme Ann ROSELLE, attaché; voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten : - Mevr. Ghislaine PLASKY, attaché; - de heer Christian DRAGUET, administratief assistent; voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - de heer Théophile BROUEZ, attaché; - Mevr. Jacqueline VERVAET, technisch deskundige.

Art. 6.Worden respectievelijk aangewezen in de hoedanigheid van griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur in de Raad van Beroep : in de Nederlandstalige afdeling : - effectief : de heer Edouard DE DECKER, attaché; - plaatsvervangend : de heer Fernand VAN HOORICK, adviseur; in de Franstalige afdeling : - effectief : de heer Alain DRUET, adviseur; - plaatsvervangend : de heer André HOUBART, attaché.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 mei 2006.

R. DEMOTTE

^