Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006003307 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft het Directiecomité van de Commi(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. 18/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006009465 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken type wet prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006041306 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand juni 2006 is samen Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,160 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006054369 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006000432 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 september 2005 wordt, met ingang van 1 augustus 2006, de heer Hardat, Pierre, adviseur bij het departement, toegelaten tot het vervroegd pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pens type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006000445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het model, de inhoud, de wijze van dragen en het gebruik van spuitbussen en handboeien door de leden van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006002070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006002069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006009484 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2006 : - is de heer Mahieu, W., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drage - is de heer Van den Bussche, J.-P., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antw(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006009483 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 juni 2006, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd, voor een termijn van vijf jaar, tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Dendermonde : - de heer Geeurickx, P., wonende te Opwijk. - te Brussel : - de heer Van den Abeele, J., w(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006009486 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd september 2006 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de ho(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006011268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 december 2005 wordt aan de heer Willy Van Der Veken, adviseur bij de Algemene Directie K.M.O-beleid, met ingang van 1 juli 2006, eervol ontslag uit zijn functies verleend en De heer Van Der Veken, wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 15/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt aan de heer Van Den Broeck, Guido, op het einde van de maand september 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het am Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt aan de heer De Waele, Lucien, op het einde van de maand oktober 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 wordt de heer Arts, Werner, op het einde van de maand december 2006, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 24/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de wijze van berekening en storting van de bijdrage van de Naamloze Vennootschap van publiek recht Infrabel tot dekking van de kosten van het Toezichthoudend Orgaan type koninklijk besluit prom. 23/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de vergoeding bedoeld om de werkingskosten en de personeelskosten van de Nationale Toezichthoudende Instantie van de Luchtvaartnavigatiediensten te dekken type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 24 mei 2006, dat in werking treedt op 1 mei 2007, wordt aan de heer Daniël Demare, eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché-scheepvaartinspecteur bij het Directoraat-(...) Hij wordt gemachtigd aanspraak op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te v(...) type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1996, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. 01/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Hasselt. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 7 juni 2004, wordt aan Mevr. Marina Similon, wonende te 3500 Hasselt, op haar aanvraag, eervol ontslag verleend uit haar ambt va Zij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de openbare loterijen type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf type koninklijk besluit prom. 02/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 10/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006201810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid belast om kennis te nemen van de beroepen betreffende de evaluatie type ministerieel besluit prom. 22/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/06/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006022554 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006201961 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling **** ministerieel besluit van 5 mei 2006, dat op 5 mei 2006 in werking treedt, wordt de «*****» voor een periode van twee jaar als **** erkend voor de dienstverlening werving en selectie. **** **** **** ministerieel besluit van 5 mei 2006, dat op 5 mei 2006 in werking treedt, wordt de « **** ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006201962 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 24 april 2006 wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Kasteelbrakel als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 1 januari 2005 ingetrokken, over(...) Bij ministerieel besluit van 24 april 2006 wordt de erkenning van het referentiecentrum "G(...)

decreet

type decreet prom. 19/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006035921 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Blok nr. 116 », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 20 augustus 1954, gedeeltelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 december 1958 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006031226 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot gedeeltelijke opheffing van de schriftelijke voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk Boondaal : 1e en 2e zones », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 september 1960 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/03/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk Boondaal : 3e en 4e zone », goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 maart 1962, gedeeltelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 november 1986

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006201852 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de Jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2006 wordt vanaf 11 mei 2006 benoemd tot lid van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de Jeugd, Mevr. DUBY, Fra

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/03/2006 pub. 20/06/2006 numac 2006031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief over de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. - Toepassing in de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006018083 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Mondeling evaluatie-examen Het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2006 publiceerde twee koninklijke besluiten en een ministerieel besluit betreffende het mondeling evaluatie-examen, met name : 1) een koninklijk besluit van 19 april 20 2) een koninklijk besluit van 4 mei 2006 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031285 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Mededeling Mededeling van Evelyne Huytebroeck, Minister van Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de raadpleging van de bevolking over het ontwerp van het 2e gewestelijke allocatieplan van CO 2 -emiss type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031295 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 22 « Pacificatie - Artisjok - Tweeke Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031294 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 42 « Groen - Spoorweg - Kruidtuin » Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 18 « Sint-Joostkerk - Charles VI » g Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031299 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 13 « Brabant - Weide » geacht wordt Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031298 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14 « Leuven - Pêtre - Tweetoren » Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031297 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 17 « Pacificatie » geacht wordt goed Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...) type bericht prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006031300 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij wordt vastgesteld dat de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 11 « Liefdadigheid - Kunst » geacht Overeenkomstig artikel 63, § 1, van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006011275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun pr(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het BIN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006042006 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juni 2006 is de heer Joosten, Philip, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Leuven, ter vervanging van de heer Selleslagh, Ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006009373 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie Er zal worden overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten De opdracht van de commissie bestaat uit het voorstellen van kandidaten voor de functie van advocaa(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006009485 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2006, pagina 30385, van de vacante plaats van arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, dient de volgende t In toepassing van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Guido Van Den Broeck vanaf 14 septe De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde ter vervanging van de heer Lucien De Waele vanaf 18 oktober De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Werner Arts vanaf 16 december 2006 De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006018074 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde de tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 juli 2006 tot en met 30 septembe(...) ELIA NV De tarieven kunnen geconsulteerd worden op de website van de CREG : www.creg.be type document prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006020056 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 20 juni 2006, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie (samen met de Commissie voor de Gezondheid van (...) - Vragenlijst betreffende de evaluatie van de aanbevelingen van het NEHAP (National Environment Hea(...) type document prom. -- pub. 20/06/2006 numac 2006020057 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 20 juni 2006, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid (samen met de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie van he(...) - Vragenlijst betreffende de evaluatie van de aanbevelingen van het NEHAP (National Environment Hea(...)
^