Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 maart 2022
gepubliceerd op 19 september 2022

Ministerieel besluit tot toepassing van de coëfficiënt 1,02 op de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2022204372
pub.
19/09/2022
prom.
22/03/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2022. - Ministerieel besluit tot toepassing van de coëfficiënt 1,02 op de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid


De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media, Gelet op het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 4, § 2;

Gelet op het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 14, § 2, derde lid, en § 3, artikel 22, artikel 25, eerste lid, artikel 26, § 4, 1°, artikel 55, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021200307 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200390 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten, en artikel 57, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021200307 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200390 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco's) aangesteld voor de exploitatie van containerparken;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 47;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 november 2018 tot vaststelling van de basisdotatie en de bijkomende dotaties in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers, gewijzigd bij het besluit van 12 oktober 2020;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 maart 2022 tot vaststelling van een coëfficiënt voor de subsidiëring in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid vanaf het jaar 2022, artikel 1, tweede lid, artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2022;

Gelet op de akkoord van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, gegeven op 15 maart 2022;

Overwegende dat de Regering op 21 februari 2022 besloten heeft om de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid vanaf 2022 periodiek met 2 % te verhogen;

Overwegende dat de subsidies in het kader van de maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid voor het jaar 2022 vermenigvuldigd worden met de coëfficiënt 1,02;

Besluit : HOOFDSTUK 1. - Vermenigvuldiging van subsidies in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid

Artikel 1.- In artikel 11 van het decreet van 28 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/05/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018203147 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten betreffende de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het bedrag "534 euro" vervangen door het bedrag "545 euro";2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het bedrag "320 euro" vervangen door het bedrag "326 euro"; 3° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het bedrag "1.068 euro" vervangen door het bedrag "1.089 euro"; 4° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het bedrag "641 euro" vervangen door het bedrag "654 euro";5° in paragraaf 3, derde lid, wordt het bedrag "320 euro" vervangen door het bedrag "326 euro".

Art. 2.- In artikel 13 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "534 euro" vervangen door het bedrag "545 euro"; 2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het bedrag "1.068 euro" vervangen door het bedrag "1.089 euro"; 3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het bedrag "641 euro" vervangen door het bedrag "654 euro".

Art. 3.- In artikel 21 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het bedrag "1.068 euro" vervangen door het bedrag "1.089 euro"; 2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het bedrag "980 euro" vervangen door het bedrag "1.000 euro"; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het bedrag "1.958 euro" vervangen door het bedrag "1.997 euro"; 4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het bedrag "1.869 euro" vervangen door het bedrag "1.906 euro".

Art. 4.- In artikel 26 van hetzelfde decreet, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het bedrag "1.068 euro" vervangen door het bedrag "1.089 euro"; 2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt het bedrag "980 euro" vervangen door het bedrag "1.000 euro"; 3° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het bedrag "1.958 euro" vervangen door het bedrag "1.997 euro"; 4° in paragraaf 2, tweede lid, wordt het bedrag "1.869 euro" vervangen door het bedrag "1.906 euro".

Art. 5.- In artikel 55 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021200307 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200390 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten en het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 1°, wordt het bedrag "16.557 euro" vervangen door het bedrag "16.888 euro"; 2° in het tweede lid, 2°, wordt het bedrag "23.190 euro" vervangen door het bedrag "23.654 euro"; 3° in het tweede lid, 3°, wordt het bedrag "29.273 euro" vervangen door het bedrag "29.858 euro".

Art. 6.- In artikel 57 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2020 pub. 15/02/2021 numac 2021200307 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2011 tot uitvoering van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200390 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type decreet prom. 10/12/2020 pub. 02/02/2021 numac 2021200391 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 12 december 2019 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten en het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid, 1°, wordt het bedrag "13.769 euro" vervangen door het bedrag "14.044 euro"; 2° in het tweede lid, 2°, wordt het bedrag "19.543 euro" vervangen door het bedrag "19.934 euro"; 3° in het tweede lid, 3°, wordt het bedrag "25.317 euro" vervangen door het bedrag "25.823 euro".

Art. 7.- In artikel 1 van het besluit van de Regering van 22 november 2018 tot vaststelling van de basisdotatie en de bijkomende dotaties in het kader van de AktiF- en AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 26 november 2021 en het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het bedrag "1.612.495 euro" vervangen door het bedrag "1.644.745 euro"; 2° in het tweede lid wordt het bedrag "7.997 euro" vervangen door het bedrag "8.157 euro"; 3° in het derde lid wordt het bedrag "108.881 euro" vervangen door het bedrag "111.059 euro".

Art. 8.- In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 26 november 2020 en het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het bedrag "147.235 euro" vervangen door het bedrag "150.180 euro"; 2° in het tweede lid wordt het bedrag "7.997 euro" vervangen door het bedrag "8.157 euro". HOOFDSTUK 2. - Vermenigvuldiging met de coëfficiënt 1,02 bij subsidies voor gesubsidieerde contractuelen die aangesteld zijn in containerparken

Art. 9.- In artikel 4, § 3, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco's) aangesteld voor de exploitatie van containerparken, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 november 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/11/2021 pub. 24/12/2021 numac 2021205997 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot indexering van de subsidies in het kader van de maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid sluiten, wordt het bedrag "7.521 euro" vervangen door het bedrag "7.671 euro". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 10.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Eupen, 22 maart 2022.

De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media I. WEYKMANS

^