Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 september 2012
gepubliceerd op 09 oktober 2012

Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2012036068
pub.
09/10/2012
prom.
21/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/21/2012036068/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


21 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik, gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1232/2011 van 16 november 2011 en Verordening (EU) nr. 388/2012 van 19 april 2012;

Gelet op het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten, artikel 4;

Gelet op het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries sluiten tot regeling van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikel 17, 18 en 22;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204403 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen;

Overwegende de wet van 11 september 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Overwegende de het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder secretaris-generaal : de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen.

Art. 2.§ 1. De secretaris-generaal heeft delegatie om de vergunningen toe te kennen of te weigeren voor de volgende types van aanvragen : 1° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor invoer en overbrenging naar het Vlaamse Gewest van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie als vermeld in artikelen 18, 22, 23, 38 en 39, § 2, van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten;2° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor doorvoer van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie als vermeld in artikel 22 en 38 van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten, als het eindgebruik zich afspeelt binnen de Europese Unie;3° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor overbrenging naar een lidstaat van de Europese Unie van defensiegerelateerde producten als vermeld in artikel 15 en 16 van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten, als het eindgebruik zich afspeelt binnen de Europese Unie;4° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor overbrenging naar en vanuit het Vlaamse Gewest van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie als vermeld in artikel 34 en 36 van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten;5° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor overbrenging naar een lidstaat van de Europese Unie van producten voor tweeërlei gebruik als vermeld in artikel 22 van Verordening (EG) nr.428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik; 6° aanvragen voor het verkrijgen van een verlenging van een eerder toegekende vergunning;7° aanvragen voor het verkrijgen van een internationaal invoercertificaat. § 2. De delegatie, vermeld in paragraaf 1, 1°, 2° en 3°, geldt ook voor het geven van een voorlopig advies over de betreffende invoer, doorvoer of overbrenging als vermeld in artikel 9, § 1, van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten.

De delegatie vermeld in paragraaf 1, 3°, geldt ook voor het toekennen of weigeren van een vrijstelling van vergunning als vermeld in artikel 17 van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten.

De delegatie, vermeld in paragraaf 1, 6°, geldt niet als er aanwijzingen bestaan dat sinds de oorspronkelijke vergunning toegekend is, omstandigheden hebben plaatsgevonden of plaatsvinden in het land van bestemming of het land van eindgebruik die een invloed kunnen hebben op de toetsing van de aanvraag aan de criteria, vermeld in artikelen 11, 26 en 28 van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten, of aan de criteria, vermeld in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Art. 3.Naast de gevallen, vermeld in artikel 2 van dit besluit, heeft de secretaris-generaal ook delegatie om de volgende types van aanvragen toe te kennen of te weigeren : 1° aanvragen voor het verkrijgen van een voorafgaande machtiging als vermeld in artikel 10 van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten;2° aanvragen voor het verkrijgen van een certificaat van gecertificeerde persoon als vermeld in artikel 14, § 3, van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten, en voor de verlenging daarvan, vermeld in artikel 35 van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012. De delegatie, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor het toekennen van een voorafgaande machtiging of een certificaat van gecertificeerde persoon als in het kader van de aanvraagprocedure een van de instanties, vermeld in respectievelijk artikel 10, § 2, tweede lid, van het Wapenhandel decreet van 15 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie sluiten, en artikel 32, § 1, derde lid, van het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012, een negatief advies over de aanvraag uitbrengt.

De delegatie, vermeld in het eerste lid, 2°, geldt ook niet voor het toekennen van een certificaat van gecertificeerde persoon als er gerede twijfel bestaat dat de aanvrager beschikt over een passend intern programma tot naleving van de overbrengings- en uitvoercontroleprocedure of het uitvoerbeheerssyteem.

Art. 4.§ 1. Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in artikel 2 en 3, wordt driemaandelijks aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, gerapporteerd door middel van een verslag dat via de secretaris-generaal wordt meegedeeld. Het verslag bevat alle noodzakelijke informatie over de aanvragen die met toepassing van dit besluit in de periode in kwestie zijn toegekend of geweigerd.

Het verslag, vermeld in het eerste lid, is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Elk aanvraagtype, vermeld in artikel 2 en 3, vormt een apart hoofdstuk in dat verslag. § 2. Als de secretaris-generaal zijn bevoegdheid gebruikt om een aanvraag als vermeld in artikelen 2 en 3, te weigeren wordt dit onmiddellijk aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de in-, uit- en doorvoer van wapens, meegedeeld.

Art. 5.De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van de secretaris-generaal is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening, de formule "Voor de secretaris-generaal, afwezig".

Art. 6.Het ministerieel besluit van 26 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011204403 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2012.

Brussel, 21 september 2012.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^