Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 juli 2011
gepubliceerd op 06 september 2011

Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2011204403
pub.
06/09/2011
prom.
26/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/26/2011204403/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Internationaal Vlaanderen


26 JULI 2011. - Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en inzake de uitvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 4°, ingevoegd bij de bijzondere wet van 12 augustus 2003;

Gelet op de wet van 11 september 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op de wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 25 maart 2003 en 26 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 december 1998, 3 mei 1999 en 2 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries sluiten tot regeling van de beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikelen 17, 18 en 22;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Recyclart VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031232 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Omnivore VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Mission locale de Molenbeek » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre d'Orientation et de Formation aux Technologies nouvelles" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Le Début des Haricots - Sustainable Agriculture, Food and Ecology » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° minister : de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;2° secretaris-generaal : de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen;3° vergunning : de vergunning die verleend wordt voor de in-, uit- en doorvoer of voor de overbrenging van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie, en de vergunning die verleend wordt voor de uitvoer en de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik.

Art. 2.De secretaris-generaal heeft delegatie om de vergunningen te verlenen voor de volgende types van aanvragen : 1° aanvragen voor het verkrijgen van een invoervergunning;2° aanvragen voor het verkrijgen van een internationaal invoercertificaat;3° aanvragen die een verlenging inhouden van een eerder vergunde in-, uit- of doorvoer;4° aanvragen in het kader van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens;5° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor de uit- of doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie naar een lidstaat van de Europese Unie, als het eindgebruik zich afspeelt binnen de Europese Unie;6° aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik als vermeld in artikel 22 van Verordening (EG) nr.428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Art. 3.De delegatie vermeld in artikel 2, 3°, geldt niet als er aanwijzingen bestaan dat sinds de oorspronkelijke vergunning verleend is, omstandigheden hebben plaatsgevonden in het land van bestemming of het land van eindgebruik die een invloed kunnen hebben op de toetsing van de aanvraag aan de criteria, vermeld in artikel 4 van de wet van 5 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie of aan de criteria, vermeld in artikel 12 van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Art. 4.Over het gebruik van de bevoegdheden, vermeld in artikel 2, wordt driemaandelijks aan de minister gerapporteerd door middel van een verslag dat via de secretaris-generaal wordt meegedeeld. Het rapport bevat alle noodzakelijke informatie over de vergunningen die met toepassing van dit besluit in de periode in kwestie zijn verleend.

Het verslag, vermeld in het eerste lid, is opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Elk aanvraagtype, vermeld in artikel 2, 1° tot en met 6°, vormt een apart hoofdstuk in dat verslag.

Art. 5.De delegaties die bij dit besluit worden verleend, worden tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van de secretaris-generaal is belast of die hem vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering. In geval van tijdelijke afwezigheid of verhindering plaatst de betrokken ambtenaar, boven de vermelding van zijn graad en zijn handtekening, de formule "Voor de secretaris-generaal, afwezig".

Art. 6.Het ministerieel besluit van 9 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Recyclart VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031232 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Omnivore VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van « Mission locale de Molenbeek » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre d'Orientation et de Formation aux Technologies nouvelles" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Le Début des Haricots - Sustainable Agriculture, Food and Ecology » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel aan de secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Brussel, 26 juli 2011.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

^