Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 april 2022
gepubliceerd op 03 juni 2022

Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022031924
pub.
03/06/2022
prom.
21/04/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 1° en § 2, 1°, 2° en 3°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 21 oktober 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 14 december 2021;

Gelet op het advies 70.912/2 van de Raad van State, gegeven op 23 februari 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 april 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het punt "L.2.2.3 Enkel" wordt met de volgende wijzigingen aangepast: a) De verstrekkingen 167414-167425, 167436-167440, 167451-167462, 167473-167484, 167495-167506, 167510-167521 en 167532-167543 en hun vergoedingsmodaliteiten worden geschrapt; b) de onderverdelingen "L.2.2.3.1 Tibial", "L.2.2.3.2 Talaire" en "L.2.2.3.3 Toebehoren voor enkelprothesen" worden geschrapt; c) de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd : "182652-182663 Enkelprothese voor het geheel van de samenstellende elementen

Vergoedingscategorie: I.D.f

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.f

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 2.528,33

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 5,00

Base de remboursement (EUR) 2.528,33

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 5,00

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 126,41

Prix plafond/maximum (EUR) /

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 126,41

Vergoedings-bedrag 2.401,92

Montant du remboursement (EUR) 2.401,92

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";

Condition de remboursement: L- § 16";


"182674-182685 Talaire component van een enkelprothese, geplaatst tijdens een partiële revisie van een totale enkelprothese, voor het geheel van de samenstellende elementen

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 1.189,81

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00%

Base de remboursement (EUR) 1.189,81

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00%

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/ maximum (EUR)

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedingsbedrag (EUR) 1.189,81

Montant du remboursement (EUR) 1.189,81.

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";

Condition de remboursement: L- § 16";


"182696-182700 Tibiale component van een enkelprothese, geplaatst tijdens een partiële revisie van een totale enkelprothese, voor het geheel van de samenstellende elementen

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 1.011,33

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00%

Base de remboursement (EUR) 1.011,33

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00%

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR)

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedings-bedrag (EUR) 1.011,33

Montant du remboursement (EUR) 1.011,33.

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";

Condition de remboursement: L- § 16";


"182711-182722 Insert van een enkelprothese, geplaatst tijdens een partiële revisie van een totale enkelprothese

Vergoedingscategorie: I.D.a

Nominatieve lijst : /

Catégorie de remboursement : I.D.a

Liste nominative : /

Vergoedingsbasis (EUR) 327,19

Veiligheidsgrens (%) /

Persoonlijk aandeel (%) 0,00%

Base de remboursement (EUR) 327,19

Marge de sécurité (%) /

Intervention personnelle (%) 0,00%

Plafond-/ maximum prijs (EUR) /

Veiligheidsgrens (EUR) /

Persoonlijk aandeel (EUR) 0,00

Prix plafond/maximum (EUR)

Marge de sécurité (EUR) /

Intervention personnelle (EUR) 0,00

Vergoedingsbedrag (EUR) 327,19

Montant du remboursement (EUR) 327,19.

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 16";

Condition de remboursement: L- § 16";


2° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L- § 16 aangebracht : a) in het opschrift "Gelinkte verstrekking(en)":, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) De volgende verstrekkingen worden geschrapt : "167414-167425 167436-167440 167451-167462 167473-167484 167495-167506 167510-167521 167532-167543" ;2) De volgende verstrekkingen worden toegevoegd : "182652-182663 182674-182685 182696-182700 182711-182722";b) het punt "2.Criteria betreffende de rechthebbende" wordt vervangen als volgt : "2. Criteria betreffende de rechthebbende De verstrekkingen 182652-182663, 182674-182685, 182696-182700 en 182711-182722 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan de volgende criteria voldoet: 2.1. Inclusiecriteria a) de AOFAS-score (American Orthopaedic Foot and Ankle Society-score) is lager dan 60/100 en b) de enkelprothese wordt geïmplanteerd in één van de volgende indicaties: 1.inflammatoire aandoening van het talocrurale gewricht: of 2. degeneratieve toestand van het talocrurale gewricht of 3.hemochromatose of hemofilie of 4. revisie van een reeds ingeplante enkelprothese. 2.2. Exclusiecriteria : a) de AOFAS-score is hoger dan of gelijk aan 60/100 of b) actieve sepsis of c) neurologische voet of d) ernstige neuropathische voet of e) uitgebreide necrose van de talus"; c) het punt "3.1 Definitie" wordt vervangen als volgt : "3.1 Definities De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 182652-182663 dekt de kosten voor alle tibiale onderdelen, alle talaire onderdelen, de polyethyleen insert, de eventuele fixatie elementen en eventuele cement.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekkingen 182674-182685 en 182696-182700 dekt de kosten voor deze onderdelen aslook de eventuele fixatie elementen en eventuele cement."; d) het punt "4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik" wordt vervangen als volgt : "4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik De documenten, waaruit blijkt dat voldaan is aan één van de in punt 2 vermelde indicaties, moeten in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig zijn."; e) het punt "5.Regels voor attestering" wordt vervangen als volgt : "5. Regels voor attestering 5.1. Cumul en non-cumulregels De verstrekkingen 182674-182685 en 182696-182700 zijn onderling niet cumuleerbaar." 3° het punt "5.3. Derogatie" van de vergoedingsvoorwaarde L- § 26 wordt vervangen als volgt : "5.3 Derogatie Er is geen tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 170472-170483 bij het plaatsen van een heupprothese of van een enkelprothese. Het eventuele cement is inbegrepen in de terugbetaling van de verstrekkingen die de heupprothesen of enkelprothesen omvat.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 170472-170483 bij het plaatsen van een schouderprothese is beperkt tot maximaal drie eenheden van 20 g.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 170472-170483 bij het plaatsen van een knieprothese is beperkt tot maximaal zes eenheden van 20 g.

De tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor de verstrekking 170472-170483 gebruikt bij het plaatsen van een prothese van de extremiteiten is beperkt tot maximaal twee eenheden van 20 g.

Het gewicht van het cement van de verstrekking 170472-170483 wordt berekend door enkel met het droge poeder rekening te houden. De solventen tellen niet mee. Het gaat dus niet om het gewicht van het mengsel.".

Art. 2.In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het Ministerieel besluit van 17 december 2021, worden de volgende wijzigingen in de Nominatieve lijst "Enkelprothesen" aangebracht: 1° De nominatieve lijst 34101 behorende bij de verstrekking 167414-167425 wordt geschrapt;2° De nominatieve lijst 34102 behorende bij de verstrekking 167436-167440 wordt geschrapt;3° De nominatieve lijst 34103 behorende bij de verstrekking 167451-167462 wordt geschrapt;4° De nominatieve lijst 34104 behorende bij de verstrekking 167473-167484 wordt geschrapt;5° De nominatieve lijst 34105 behorende bij de verstrekking 167495-167506 wordt geschrapt;6° De nominatieve lijst 34106 behorende bij de verstrekking 167510-167521 wordt geschrapt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 21 april 2022.

F. VANDENBROUCKE

^