Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juni 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022031974 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 15/05/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022032218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen met het oog op volledig rookvrije perrons

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022031207 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ambtshalve ontslag Bij koninklijk besluit van 5 maart 2022 wordt mevrouw JUSTUS, Suzy, attaché bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën, ambtshalve en zonder vooropzeg ontslagen uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022032232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 maart 2022, wordt mevrouw Sabine VERBANCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022040712 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 maart 2022, wordt mevrouw Sylvie GOLAIRE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022040711 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 maart 2022, wordt mevrouw Clara GONIN, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 19/05/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022041355 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022041354 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, "Million" genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Natio - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 378 op 5 juni 2022 valt; - van de u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022041353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, genaamd "Kruiswoordraadsel - Mots Croisés - Kreuzworträtsel 3 euro" Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 september 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 501/505/507 (Nederlandstalige versie),(...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022041394 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022031479 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carriere. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 20 april 2021 wordt aan de heer Peter VAN KEMSEKE een dienstvrijstelling toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 1 april 2021 teneinde hem toe te laten een opdrac Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2021 wordt aan de heer Steven DE WILDE een dienstvrijst(...) type ministerieel besluit prom. 08/04/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031688 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 11/04/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040896 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2019 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022041399 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van datum 17 mei 2022, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant te vervullen aan mevr. Menier V., administratief deskundige bij de ondernemingsr Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij ministerieel besluit van(...) type ministerieel besluit prom. 18/10/2021 pub. 03/06/2022 numac 2022202452 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 21/10/2021 pub. 03/06/2022 numac 2022202455 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 19/10/2021 pub. 03/06/2022 numac 2022202453 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 20/10/2021 pub. 03/06/2022 numac 2022202454 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 07 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 31/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040887 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het programmadecreet van 14 juli 2021 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de coronaviruscrisis, het Europees herstelplan, gelijke kansen, schoolgebouwen, WBE, vrouwenrechten, het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, de non-profitsector, opvoeding en begrotingsmiddelen type decreet prom. 31/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040886 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 34 van het decreet van 3 mei 2019 met betrekking tot de sportbeweging georganiseerd in de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022020936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedeljke Regering houdende wijziging vna het erkend natuurreservaat Vogelzangbeek in Anderlecht. - Addendum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031263 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Batte" te Musson et tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juni 2000 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Minière de Musson", het besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Crassier de Musson" te Musson en het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Pré Fleuri" te Musson type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031264 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Chevratte" te Meix-devant-Virton en Villers-la-Loue en Bellefontaine (Tintigny) et tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 juni 2000 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Chautière", het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2000 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Pré des Aulnes" te Meix-devant-Virton en het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2006 tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Gore Aubrion" te Meix-devant-Virton type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031265 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Marche" te Gérouville type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031267 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Vire" te Musson en Mussy-la-Ville , Bleid, Latour, Ruette en Saint-Mard (Virton) type besluit van de waalse regering prom. 10/02/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031266 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat "Le Bassin de la Semois" te Jamoigne en Termes , en Saint-Vincent en Tintigny (Tintigny) et tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2002 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Marais de Prouvy et Rawez » te Chiny en Tintigny, het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « La Praille » te Chiny en het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2007 betreffende de uitbreiding van het domaniale natuurreservaat « Marais de Prouvy et Rawez » te Chiny en Tintigny

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022032251 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht. - Volledige opheffing van het bijzonder plan van aanleg 'Blok 252'. - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 19 mei 2022 keurt de volledige opheffing van het Bijzonder Plan van Aanleg 'B(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040884 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vrijwillig ontslag van de ambtenaar-generaal van rang A3 van e-Wallonie-Bruxelles Simplification type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040889 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad voor het Secundair Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040885 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de rangschikking van de vestigingen voor basis- en secundair onderwijs met toepassing van artikel 4 van het decreet van 30 april 2009 tot organisatie van een gedifferentieerd kader binnen de scholen van de Franse Gemeenschap teneinde te waarborgen dat elke leerling gelijke kansen op maatschappelijke emancipatie krijgt in een kwaliteitsvolle onderwijsomgeving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022040890 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beheer van het waarborgfonds voor schoolgebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/05/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022041378 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Franse taalgebied georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen bezoeken, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 21 december 1995, 19 september 1996, 23 oktober 1997, 1 april 1999 en 18 juli 2019 type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022202442 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 2021 tot benoeming van de leden van de beroepscommissie inzake het recht op toegang van het publiek tot milieu-informatie, ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek

overeenkomst

type overeenkomst prom. 28/03/2022 pub. 03/06/2022 numac 2022031923 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022041379 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Verzoek tot gedeeltelijke opheffing van verbintenissen. - Zaak nr. MEDE-CC-22/0022: bpost Op 25 mei 2022, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een verzoek tot gedeeltelijke opheffing De betrokken partij is actief in de sector van de distributie van geschreven pers. Het Auditora(...) type bericht prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203075 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 april 2022, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 2022, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Luik, de volgend « Schendt artikel 344 van de programmawet (I) van 24 december 2002 de artikelen 10 en 11 van de Gro(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203043 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Database Beheerders (niveau A2) voor FOD Binnenlands Zaken. - Selectienummer: AFG22176 Solliciteren kan tot en met 17/06/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...) type lijst prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203102 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel juristen (niveau A2) voor FOD Financiën. - Selectienummer : MNG22028 Solliciteren kan tot en met 13/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203113 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****3) voor **** **** en Vervoer. - **** : ****22091 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2022. De lijst van geslaagden, zond(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203114 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectverantwoordelijken (niveau A3) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG22052 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2022. De lijst van geslaagden, zonder ran(...) type lijst prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teammanagers Talent Acquisition (niveau A3) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG22264 Solliciteren kan tot en met 17/06/2022 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203235 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de rechterlijke orde: Nationale coördinatoren safety & security (m/v/x). - Selectienummer: BNG22044 Er is 1 laureaat. Deze selectie wer(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022032245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen 1. **** **** plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via werving. Er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Het maximum aantal deelnemers aan de bijkomende proef wordt beperkt - Selectie-assistent bij het ****, ****-cel ****: 1. - Selectie-assistent bij het ****, ****-cel ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022032268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van assistent wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep te Bergen: 1. Toelic Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat st(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022041112 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen (niveau B) voor de Rec(...) - Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor de onderneming(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022202994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Louis VAN HEDDEGEM, ov De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022202958 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten hernieuwbare energie - transport (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectie-nummer : ANG22123 Deze selectie werd afgesloten op 04/05/20(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken: Attachés Vertaler-Revisor voor de Centrale dienst voor Duitse vertaling (m/v/x). - Selectienummer: BFG22090 De medewerkers die voldoen (...) Solliciteren kan tot 15 juli 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203111 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummers: BNG22077 - BNG22081 - BNG22078 - BNG22099 - BNG22100 - BNG22080 - BNG22102 - BNG22089 Vergelijkende Nederlandstalig(...) - Attachés P&O (m/v/x) - BNG22077 - Migration Officers (m/v/x) - BNG22081 - Celverantwoo(...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203110 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor FOD Binnenlandse Zaken: Adjuncten van de centrumdirecteur CIM en Caricole (m/v/x). - Selectienummer: BNG22079 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) Solliciteren kan tot 15 juli 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203144 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terugkeerbegeleiders (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG22083 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2022. Er zijn 35 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203203 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Medewerkers contactcentrum Sociale tarieven (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG22099 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2022.(...) Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203191 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten bij verschillende rechtbanken, hoven en parketten (m/v/x) (niveau C) voor de rechterlijke orde. - Selectienummer: ANG22005 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2022. type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203213 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het RSVZ. - Attachés experten ICT HRM (m/v/x). - Selectienummer : BNG22106 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden (...) Solliciteren kan tot 20 juni 2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich (...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203246 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten DBFM (m/v/x) (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22185 Deze selectie werd afgesloten op 16/05/2022. Er is 1 laureat. De lijst is 1 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203245 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs HVAC (niveau A2) voor Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG22044 Deze selectie werd afgesloten op 22/04/2022. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 jaar geld(...) type document prom. -- pub. 03/06/2022 numac 2022203250 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés managementondersteuning bij verschillende rechtbanken (m/v/x) (niveau A1) voor de Rechterlijke Orde. - Selectienummer: ANG22002 Deze selectie werd afgesloten op 25/05/2022(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^