Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 juli 2006
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003368
pub.
07/08/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/besluit/2006/07/20/2006003368/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JULI 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks


De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (1);

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (2), inzonderheid op artikel 371, het laatst gewijzigd bij de wet van 20 juli 2006 (3);

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks (4), inzonderheid de artikelen 6 en 7, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 september 2004 (5);

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (6), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (7) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (8);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende het feit dat dit besluit tot doel heeft de nieuwe bepaling inzake verpakkingsheffing, opgenomen in de wet van 20 juli 2006 uit te voeren; dat deze wijziging betrekking heeft op de herbruikbare individuele verpakkingen die vanaf 1 juli 2006 worden onderworpen aan een verlaagd tarief van verpakkingsheffing en dit ingevolge het arrest van het Arbitragehof van 14 december 2005; dat onder deze voorwaarden dit besluit onverwijld moet genomen worden, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van Hoofdstuk III van Titel II van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 september 2004, wordt vervangen als volgt : « Inverbruikstelling van individuele verpakkingen die genieten van het verlaagd tarief van verpakkingsheffing. »

Art. 2.Artikel 6, § 1, van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « § 1. Het verlaagd tarief van verpakkingsheffing wordt toegekend aan de belastingplichtige, voorzover hij het bewijs levert dat de individuele verpakkingen herbruikbaar zijn. »

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde ministerieel besluit wordt vervangen als volgt : « Op de aangifte ten verbruik moeten de volgende vermeldingen worden aangebracht : a) in vak 47, onder de code 149 : - het tarief van de verpakkingsheffing; - de in verbruik gebrachte hoeveelheid dranken, uitgedrukt in hectoliter; - het totale bedrag van de verschuldigde verpakkingsheffing; b) in vak 31 : - het aantal in het verbruik gebrachte verpakkingen; - de verpakkingswijze; - de inhoud van de verpakkingen; - de inhoudsmaat van de verpakkingen; - het samengesteld materiaal van de verpakkingen; - de handelsbenaming (merknaam) van de verpakkingen.

Deze vermeldingen kunnen op een listing worden aangebracht, gevoegd bij de aangifte ten verbruik; c) in vak 44 : de vermelding « verlaagd tarief van verpakkingsheffing » met verwijzing naar de betrokken wettelijke bepaling alsook het referentienummer van de machtiging toegekend door de directeur-generaal.»

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2006.

Brussel, 20 juli 2006.

D. REYNDERS _______ Nota's (1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977;(2) Belgisch Staatsblad van 20 juli 1993;(3) Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2006;(4) Belgisch Staatsblad van 5 maart 2004;(5) Belgisch Staatsblad van 24 september 2004, tweede editie;(6) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;(7) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989; (8) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

^