Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 20 februari 2018
gepubliceerd op 14 maart 2018

Ministerieel besluit tot aanvulling van de lijst, opgenomen in bijlage 1a en 1b bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit

bron
vlaamse overheid
numac
2018011221
pub.
14/03/2018
prom.
20/02/2018
ELI
eli/besluit/2018/02/20/2018011221/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving


20 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot aanvulling van de lijst, opgenomen in bijlage 1a en 1b bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit sluiten betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit


DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, artikel 6bis, § 7, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit sluiten betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit, artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 januari 2018;

Gelet op advies 62.812/1 van de Raad van State, gegeven op 7 februari, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het overleg met de rioolbeheerders op 28 juni 2017 over de aanvulling van de lijst met opgevraagde gegevens, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder het besluit van 1 maart 2013: het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit sluiten betreffende de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit.

Art. 2.De lijst met opgevraagde gegevens in bijlage 1a bij het besluit van 1 maart 2013 wordt als volgt verder aangevuld : 1° De kasstromen van de gemeentelijke saneringsactiviteiten worden aan de rapportering toegevoegd.De rapportering omvat alle inkomsten en uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de gemeentelijke saneringsactiviteiten of daar redelijkerwijs aan toegewezen kunnen worden, voor zover die inkomsten en uitgaven geactiveerd worden, over meerdere boekjaren verrekend worden en op die manier niet of onvolledig in de resultatenrekening van het jaar in kwestie opgenomen worden. De rapportering omvat minstens de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar en de gebudgetteerde inkomsten en uitgaven voor het huidige jaar en de vijf daaropvolgende jaren.

Daarbij maakt de rioolbeheerder minstens een onderscheid tussen de volgende onderverdelingen : a) inkomsten : i) ontvangen middelen van het Vlaams Gewest (overeenkomstig art. 32duodecies van de wet van 26 maart 1971) : de gewestsubsidies die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, ontvangen zijn voor de aanleg en de verbetering van openbare riolen (en daaraan gerelateerde buffer-, retentie- en infiltratievoorzieningen), IBA's en KWZI's; ii) ontvangen middelen van gemeentevennoten : de kapitaal-, intrest- of werkingssubsidies en andere tussenkomsten van de gemeentevennoten die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, ontvangen zijn voor de financiering van de gemeentelijke saneringsactiviteiten; iii) andere inkomsten : alleen de andere inkomsten die verbonden zijn aan de gemeentelijke saneringsactiviteiten; b) uitgaven : i) investeringsuitgaven : de investeringsuitgaven voor de (her)aanleg van (druk-)rioleringen, installaties (IBA's, KWZI's, hydraulische structuren ...) en regenwaterafvoer of -buffering (grachten, WADI's, wachtbekkens) alsook de investeringsuitgaven voor de productie of aanschaf van andere (immateriële of materiële) activa in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten; ii) uitgekeerde middelen aan gemeentevennoten : de middelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, aan de gemeentevennoten uitgekeerd zijn; iii) andere uitgaven : alleen de andere uitgaven die verbonden zijn aan de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 2° De niet-kasopbrengsten en niet-kaskosten worden aan de rapportering toegevoegd.Dat zijn respectievelijk alle opbrengsten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten die geen inkomsten impliceren en alle kosten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten die geen uitgaven impliceren. 3° De gebudgetteerde opbrengsten en kosten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten worden gerapporteerd voor het huidige jaar en de vijf daaropvolgende jaren.Dat gebeurt voor alle gegevens met betrekking tot I. Opbrengsten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten en II. Kosten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 4° De operationele en boekhoudkundige karakteristieken van de rioolbeheerder worden aan de rapportering toegevoegd. 5° Onder I.2° Financiële opbrengsten worden, naast de afschrijvingen op subsidies zoals bedoeld onder het punt a) afschrijvingen op subsidies overeenkomstig artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 : de verrekeningen van subsidies, die ontvangen zijn voor gemeentelijke rioleringsprojecten, IBA's en KWZI's en die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, geboekt zijn, ook de andere afschrijvingen op kapitaalsubsidies gerapporteerd die ontvangen zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 6° Onder I.3° Andere opbrengsten worden, naast de financiële tegemoetkomingen door de gemeentevennoten zoals bedoeld onder het punt a) financiële tegemoetkoming gemeente : de bijpassingen door de gemeentevennoten in geval van tekorten die verbonden zijn aan de gemeentelijke saneringsactiviteiten, ook de andere werkingssubsidies en compenserende bedragen gerapporteerd die ontvangen zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 7° Onder II.1° (Afschrijvings-)kosten van investeringen worden, naast de afschrijvingskosten van inventarisaties, modelleringen en studies zoals bedoeld onder het punt f) inventarisaties/modelleringen/studies : de jaarlijkse (afschrijvings)kost van inventarisaties, modelleringen en studies verbonden aan de gemeentelijke saneringsinfrastructuur, ook de (afschrijvings)kosten van andere immateriële activa gerapporteerd die nodig zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 8° Naast de afschrijvingskosten zoals bedoeld onder het punt II.1° (Afschrijvings)kosten van investeringen, worden ook de afschrijvingskosten van andere materiële activa gerapporteerd die nodig zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 9° Onder II.8° Andere bedrijfskosten worden, naast de aanmoedigingspremies zoals bedoeld onder het punt a) aanmoedigingspremies, ook de andere werkingssubsidies en premies gerapporteerd die toegestaan zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten.

Art. 3.De lijst met opgevraagde gegevens in bijlage 1b bij het besluit van 1 maart 2013 wordt als volgt verder aangevuld : 1° De kasstromen van de gemeentelijke saneringsactiviteiten worden aan de rapportering toegevoegd.De rapportering omvat alle inkomsten en uitgaven die rechtstreeks voortkomen uit de gemeentelijke saneringsactiviteiten of daar redelijkerwijs aan toegewezen kunnen worden, voor zover die inkomsten en uitgaven geactiveerd worden, over meerdere boekjaren verrekend worden en op die manier niet of onvolledig in de resultatenrekening van het jaar in kwestie opgenomen worden. De rapportering omvat minstens de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar en de gebudgetteerde inkomsten en uitgaven voor het huidige jaar en de vijf daaropvolgende jaren.

Daarbij maakt de rioolbeheerder minstens een onderscheid tussen de volgende onderverdelingen : "1° inkomsten : a) ontvangen middelen van het Vlaams Gewest (overeenkomstig art. 32duodecies van de wet van 26 maart 1971) : de gewestsubsidies die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, ontvangen zijn voor de aanleg en de verbetering van openbare riolen (en daaraan gerelateerde buffer-, retentie- en infiltratievoorzieningen), IBA's en KWZI's; b) ontvangen middelen van gemeentevennoten : de kapitaal-, intrest- of werkingssubsidies en andere tussenkomsten van de gemeentevennoten die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, ontvangen zijn voor de financiering van de gemeentelijke saneringsactiviteiten;c) andere inkomsten : alleen de andere inkomsten die verbonden zijn aan de gemeentelijke saneringsactiviteiten; 2° uitgaven : a) investeringsuitgaven : de investeringsuitgaven voor de (her)aanleg van (druk-)rioleringen, installaties (IBA's, KWZI's, hydraulische structuren ...) en regenwaterafvoer of -buffering (grachten, WADI's, wachtbekkens) alsook de investeringsuitgaven voor de productie of aanschaf van andere (immateriële of materiële) activa in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten; b) uitgekeerde middelen aan gemeentevennoten : de middelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, aan de gemeentevennoten uitgekeerd zijn; c) andere uitgaven : alleen de andere uitgaven die verbonden zijn aan de gemeentelijke saneringsactiviteiten." 2° De niet-kasopbrengsten en niet-kaskosten worden aan de rapportering toegevoegd.Dat zijn respectievelijk alle opbrengsten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten die geen inkomsten impliceren, en alle kosten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten die geen uitgaven impliceren. 3° De gebudgetteerde opbrengsten en kosten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten voor het huidige jaar en de vijf daaropvolgende jaren worden gerapporteerd op dezelfde wijze als bij I.Opbrengsten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten en II. Kosten van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 4° De operationele en boekhoudkundige karakteristieken van de rioolbeheerder worden aan de rapportering toegevoegd. 5° Onder I.3° Financiële opbrengsten worden, naast de afschrijvingen op subsidies zoals bedoeld onder het punt a) afschrijvingen op subsidies overeenkomstig artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 : de verrekeningen van subsidies, die ontvangen zijn voor gemeentelijke rioleringsprojecten, IBA's en KWZI's en die in het jaar waarover gerapporteerd wordt, geboekt zijn, ook de andere afschrijvingen op kapitaalsubsidies gerapporteerd die ontvangen zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 6° Onder II.1° (Afschrijvings)kosten van investeringen worden, naast de afschrijvingskosten van inventarisaties, modelleringen en studies zoals bedoeld onder het punt f) inventarisaties/modelleringen/studies : de jaarlijkse (afschrijvings)kost van inventarisaties, modelleringen en studies verbonden aan de gemeentelijke sanering, ook de (afschrijvings)kosten van andere immateriële activa gerapporteerd die nodig zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten. 7° Naast de afschrijvingskosten zoals bedoeld onder het punt II.1° (Afschrijvings)kosten van investeringen, worden ook de afschrijvingskosten van andere materiële activa die nodig zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten, toegevoegd aan de rapportering. 8° Onder II.8° Andere bedrijfskosten worden, naast de aanmoedigingspremies zoals bedoeld onder het punt a) aanmoedigingspremies, ook de andere werkingssubsidies en premies gerapporteerd die toegestaan zijn in het kader van de gemeentelijke saneringsactiviteiten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 15 april 2018, met uitzondering van artikel 3, 1°, 2° en 3°, die in werking treden op 1 januari 2020.

Brussel, 20 februari 2018.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^