Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 januari 1999
gepubliceerd op 20 februari 1999

Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035205
pub.
20/02/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/19/1999035205/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


19 JANUARI 1999. - Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren


De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet van 2 juli 1971, inzonderheid op de artikelen 10, 14, 32, 41 alsmede op de artikelen 81 en 82, ingevoegd bij de wet van 1 augustus 1978, en op artikel 82bis, geboegd bij het decreet van 16 november 1983;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 110;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 1995, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2, zoals, nadien gewijzigd, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Overwegende dat om de continuïteit van de afhandeling van de leningsaanvragen te verzekeren de bepalingen van artikel 4, § 2, laatste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en artikel 6, § 2 laatste lid van besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 dienen verlengd te worden, in afwachting dat de definitieve berekeningswijze van de referentierentevoet van kracht wordt, Besluit : Enig artikel. De geldigheidsduur, vermeld in artikel 4, § 2, laatste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en in artikel 6, § 2, laatste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2, wordt verlengd tot en met 22 januari 1999.

Brussel, 19 januari 1999.

L. PEETERS

^