Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1998 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor de Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999009107 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Kortrijk type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 12/02/1999 numac 1999009108 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1989 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Gent type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 18/05/1999 numac 1999009554 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de taalexamens voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999012048 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1993 tot benoeming van de leden van de Commissie van Beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de woonvernieuwings- of woningbouwgebieden in de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1998036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003042 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen vastleggend de lijst van de kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en een in België geregistreerd bijkantoor hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003040 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen vastleggend de lijst van kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 19/01/1999 pub. 19/02/1999 numac 1999003041 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen vastleggend de lijst van kredietinstellingen die onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren en die in België, in het kader van het vrij verrichten van diensten, van het publiek gelddeposito's of andere terugbetaalbare gelden in ontvangst mogen nemen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999035150 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999035162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden waarvoor de verplichting tot opmaak van een kindeffectrapport wordt opgelegd type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035166 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van extra lestijden voor scholen van het basisonderwijs in de rand- en taalgrensgemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 28/04/1999 numac 1999035457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inning » type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999035669 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Linker Schelde Oever type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 12/08/1999 numac 1999036060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten inzake het experimentele project rond het toekennen van een persoonlijk assistentiebudget aan bepaalde personen met een handicap

aanwerving

type aanwerving prom. 19/01/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999003354 bron ministerie van financien Beslissing van de Secretaris-generaal houdende **** van sommige bevoegdheden van de **** **** houdende organisatie van bepaalde **** bij het Ministerie van Financiën
^