Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 november 2014
gepubliceerd op 11 december 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 januari 1999 tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014207419
pub.
11/12/2014
prom.
27/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de woonvernieuwings- of woningbouwgebieden in de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren sluiten tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne »


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, zoals gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 11 en 41;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de woonvernieuwings- of woningbouwgebieden in de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren sluiten tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne »;

Gelet op het verzoek van de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen van 10 mei 2012;

Gelet op het gunstig advies van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" (Waalse Hoge Raad voor Natuurbehoud), gegeven op 10 juli 2012;

Overwegende dat de aanwezigheid van allesoverwoekerende exotische soorten in het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne » een dreiging vormt voor het behoud van de biodiversiteit in de locatie en voor de beheersdoelstelling ervan;

Overwegende dat die toestand verholpen moet worden d.m.v. geschikte reguleringstechnieken die respect voor het dierenwelzijn garanderen;

Op de voordracht van de Minister van Natuur, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van fytosanitair invoercertificaat type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de woonvernieuwings- of woningbouwgebieden in de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren sluiten tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Iles de Godinne » wordt het enig artikel aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt : « In het belang van de bescherming van de wilde fauna en flora alsook van de instandhouding van de natuurlijke habitats van het reservaat mag van de verbodsbepalingen van artikel 11 van de wet van 12 juli 1973 worden afgeweken voor de uitvoering van de handelingen met het oog op de inrichting en het beheer van het reservaat. ».

Art. 2.De Minister van Natuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 november 2014.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^