Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 februari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999003043 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemmingen voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022119 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot regeling van de exploitatie van zonnecentra

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1998053710 bron ministerie van financien Administratie van de ****, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1998000824 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 1999 wordt het ontslag, aangeboden door de heer Raymondus Goossens, uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Ranst, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, aanvaard. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999009207 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 februari 1999 is benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout, voor een termijn eindigend op 6 augustus 2000, de heer Lenaerts, R., wonende te Diepenbeek. Bi Bij koninklijke besluiten van 9 februari 1999 zijn aangewezen tot eerste substituut-procureur d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999009208 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 februari 1999 : - is aan de heer Bleeckx, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Gilis. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de hee(...) type koninklijk besluit prom. 10/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999011026 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende een steekproefenquête naar de arbeidskrachten type koninklijk besluit prom. 11/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999014019 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de overdracht van de personeelsleden van de bij Belgacom opgerichte dienst « ombudsman » naar het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 22/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022114 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999000119 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot schorsing van alle waardetransporten type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999011053 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 1999 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 28/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999014022 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van het college van commissarissen bij DE POST type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999027096 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 januari 1999 wordt de vennootschap "SGS EcoCare s.a." met ingang van 25 januari 1999 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest voor d - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, midd(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999027097 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 8 januari 1999 wordt de heer Frédéric Fauconnier voor een termijn van maximum vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkenning heeft het nummer FF/11/98-210. Bi Deze erkenning heeft het nummer FE/11/98-211. Bij ministerieel besluit van 8 januari 1999 wo(...) type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035204 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de kernsteden in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035205 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de geldigheidsduur van de bepalingen betreffende de toepasselijke referentierentevoet van door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen toegestane leningen aan particulieren type ministerieel besluit prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035206 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de woonvernieuwings- of woningbouwgebieden in de provincie Vlaams-Brabant in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 houdende de voorwaarden betreffende het toestaan van leningen aan particulieren door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 1994 betreffende de aanwending, door het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B2 type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035215 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van een databankstructuur voor vogels en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder ringleveringen worden gemeld type ministerieel besluit prom. 09/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1981 waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading in vogels wordt toegestaan in toepassing van de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 30/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1998033132 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot tweede aanpassing van de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1998031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan. - Goedkeuring SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van 12 november 1998 hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan het B.B.P « Schweitzerplein » Dit bijzonder bestemmingsplan wijzigt gedeeltelijk het BBP nr. 71 « Dorpsvlak », goedgekeurd bij ko(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999027098 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 14 januari 1999 wordt eervol ontslag uit zijn functies van adjunct-kabinetschef van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken verleend aan de heer Roger Croughs Bij besluit van de Waalse Regering van 14 januari 1999 wordt Mevr. Marie-Claire Lambert gedetac(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999031025 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van het Reglement van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toegang tot promotie- en selectiefuncties in het onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999035166 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van extra lestijden voor scholen van het basisonderwijs in de rand- en taalgrensgemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999035191 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999021049 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 januari 1999 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 februari 199 Die zaak is ingeschreven onder nummer 1605 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999035118 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenning als verwerker van laag-risicomateriaal Bij besluit van de administrateur-generaal van 18 november 1998 werd De Rese, Herman, Hemmestraat 28, te 8620 Nieuwpoort, erkend als ve Bij besluit van de administrateur-generaal van 12 oktober 1998 werd RENDAC NV, Fabriekstraat 2,(...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999009206 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het Hof van Cassatie en van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot een plaats van raadsheer vacant in het Hof van Cassatie Kandidaten voorgedragen door het Hof van Cassatie : Eerst de heer Stassijns, E., raadsheer in het hof van beroep te Gent. Tweede kandidaat : de heer (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999003055 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend . - Lijst van de beleggingsondernemingen met vergunning in België (a(...) Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 28 januari 1999 wordt : A. de l(...) type lijst prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999003068 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 3 februari 1999. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999035225 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999000005 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 januari 1999 wordt de heer Herman Ooms benoemd tot burgemeester van de gemeente Ranst, provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen, ter vervanging van de heer Raymondus Goossens, ontslagn (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999009203 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999 wordt Mevr. Caroline Demaegt, met ingang van 1 januari 1999, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbestuur.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999009209 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - Griffier bij het hof van beroep te Gent : 1; - adjunct-secretaris : - bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - bij het parket van d De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schr(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Openstaande plaatsen van : raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Antwerpen; raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Gent; De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen uiterlijk binnen drie maan(...)

document

type document prom. -- pub. 20/02/1999 numac 1999009172 bron ministerie van justitie Opgave van de onbekwaamverklaringen, benoeming en vervanging van raadsleden, opheffing van raadsman en opheffing van onbekwaamverklaring, uitgesproken van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1998 (...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^