Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 april 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011

Ministerieel besluit nr. 9 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027120
pub.
17/06/2011
prom.
18/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2011. - Ministerieel besluit nr. 9 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het kader decreet van 19 april 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2007 pub. 29/05/2007 numac 2007201675 bron ministerie van het waalse gewest Kaderdecreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen sluiten tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium met het oog op het bevorderen van de energieprestatie van de gebouwen, inzonderheid op artikel 237/20;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008201354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juli 2003 tot oprichting van een "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/04/2008 numac 2008201372 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij op 3 augustus 2008 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers van een hengelsportactiviteit georganiseerd door de hengelvereniging "Les Amis de la Truite", van Biesme, in het kader van haar dag "Pêche en famille" type besluit van de waalse regering prom. 17/04/2008 pub. 28/05/2008 numac 2008201858 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Nijvel en tot aanneming van het voorontwerp van herziening met het oog op de opneming van een ontginningsgebied in het gehucht "Champ d'Hurbize" op het grondgebied van de gemeenten Itter en Kasteelbrakel en op de herbestemming als landbouwgebied van gronden opgenomen als ontginningsgebied in het gehucht "Campagne de Boukendael" op het grondgebied van de gemeente Kasteelbrakel ten titel van planologische compensatie sluiten tot vaststelling van de berekeningsmethode en de eisen, de goedkeuringen en de sancties op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, inzonderheid op de artikelen 551, 553 tot 558;

Gelet op de erkenningsaanvragen ingediend door de aanvragers en na analyse door de administratie van de bewijsstukken overgelegd ter staving van de aanvragen, overeenkomstig hetzelfde besluit;

Overwegende dat de aanvragers voldoen aan de krachtens hetzelfde besluit gestelde voorwaarden, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken wordt toegekend aan de natuurlijke en rechtspersonen waarvan de lijst opgenomen is in de bijlagen 1 en 2 bij dit besluit.

Art. 2.De erkenning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, die ingaat op de datum van de ondertekening van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 4.De bijlagen maken noodzakelijk deel uit van dit besluit.

Namen, 18 april 2011.

J.-M. NOLLET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^