Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 juli 2019
gepubliceerd op 08 augustus 2019

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2019013649
pub.
08/08/2019
prom.
16/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort


De Minister belast met Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 1, 1°, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 april 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 25/02/2008 pub. 07/04/2008 numac 2008021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 4, § 1, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort sluiten tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de Voorzitter a.i. van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;

Overwegende dat de functie van voorzitter van de jury's van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen een te hoge werklast met zich meebrengt om te worden gedragen door één enkel persoon;

Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is meerdere personen aan te wijzen voor de functie van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen teneinde de kwaliteit van de beslissingen genomen door de jury's te verzekeren;

Overwegende dat deze personen de functie van voorzitter en plaatsvervangende voorzitter zullen vervullen voor alle federale wetenschappelijke instellingen die tot hetzelfde domein van activiteiten behoren, Besluit :

Artikel 1.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, aangeduid als: 1° voorzitter: de heer Robert Van de Walle, adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol, 2° plaatsvervangende voorzitster: Mevr.Diane Geronnez, adviseur van de Franse taalrol.

Art. 2.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën alsook de Koninklijke Bibliotheek van België, aangeduid als: 1° voorzitster: Mevr.Diane Geronnez, adviseur van de Franse taalrol; 2° plaatsvervangende voorzitter: de heer Ward Ziarko, adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol.

Art. 3.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België, het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, aangeduid als: 1° voorzitster: Mevr.Anne Fierens, adviseur van de Franse taalrol; 2° plaatsvervangende voorzitter: de heer Ward Ziarko, adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol.

Art. 4.Worden, binnen de jury van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, aangeduid als: 1° voorzitter: de heer Robert Van de Walle, adviseur-generaal van de Nederlandse taalrol;2° plaatsvervangende voorzitster: Mevr.Anne Fierens, adviseur van de Franse taalrol.

Art. 5.Teneinde de eenvormigheid van de beslissingen genomen door de jury's van de federale wetenschappelijke instellingen te waarborgen, plegen de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van elke jury overleg en leggen zij de nodige gedragsregels vast.

Art. 6.Het ministerieel besluit van 17 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2015 pub. 24/02/2015 numac 2015021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort sluiten tot aanwijzing van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de jury's voor de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, wordt opgeheven.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2019.

Art. 8.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2019.

S. WILMES

^