Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 2002
gepubliceerd op 28 december 2002

Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2002023079
pub.
28/12/2002
prom.
16/12/2002
ELI
eli/besluit/2002/12/16/2002023079/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat het ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningscriteria van huisartsenkringen en het koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan de huisartsenkringen ondertekend zijn, maar dat ze niet kunnen worden toegepast zolang de procedure niet is vastgelegd, dat de continuïteit van de zorg en de toegang tot de huisartsgeneeskunde voor iedereen gegarandeerd moeten worden en dat deze twee doelstellingen enkel kunnen worden bereikt via de erkenning van de huisartsenkringen;

Gelet op het advies 34.485/3 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2002, overeenkomstig artikel 84, lid 1, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : HOOFDSTUK 1. - De voorlopige erkenning

Artikel 1.De aanvraag tot voorlopige erkenning als huisartsenkring moet worden ingediend via een formulier dat ter beschikking gesteld wordt door het Directoraat-generaal van de gezondheidsberoepen, medische bewaking en welzijn op het werk en vastgesteld in de bijlage van dit besluit.

Art. 2.Het voornoemde Directoraat-generaal spreekt zich uit op basis van de elementen opgenomen in het erkenningsformulier en bezorgt zijn gemotiveerd advies aan de Minister van Volksgezondheid.

Art. 3.§ 1. De beslissing van de Minister van Volksgezondheid wordt meegedeeld aan de betrokkene. De beslissing tot weigering van de erkenning wordt bij aangetekend schrijven medegedeeld. § 2. De beslissing wordt eveneens meegedeeld aan de commissie geneesheren-ziekenfondsen bedoeld in artikel 50, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 4.De voorlopige erkenning blijft geldig zolang de definitieve erkenning niet is toegekend op voorwaarde dat de kring een definitieve erkenningsaanvraag indient vóór 1 januari 2005. HOOFDSTUK 2. - De definitieve erkenning

Art. 5.De aanvraag tot definitieve erkenning als huisartsenkring moet worden ingediend via een formulier dat ter beschikking gesteld wordt door het Directoraat-generaal van de gezondheidsberoepen, medische bewaking en welzijn op het werk en vastgesteld in de bijlage van dit besluit, vanaf 1 juli 2004.

Art. 6.Als, op het moment van het indienen, blijkt : 1° dat twee of meer huisartsenkringen een erkenningsaanvraag indienen in een zelfde vastgestelde huisartsenzone (rekening houdend met de afwijking bedoeld in artikel 3, lid 2, van het ministerieel besluit van 28 juni 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen);2° of dat twee of meer huisartsenkringen een erkenningsaanvraag indienen in verschillende huisartsenzones met een gemeenschappelijk deel;3° of dat, op het nationaal grondgebied, bepaalde aangrenzende zones van de kringen die een erkenning aanvragen niet gedekt zijn, moeten de betrokken kringen aantonen dat er een voorafgaand overleg plaatsgevonden heeft en dat er in dit kader geen enkele andere oplossing kon worden gevonden. Het voornoemde Directoraat-generaal stelt een rapport op betreffende de problemen bedoeld in punten 1°, 2° of 3° ten behoeve van de commissie geneesheren-ziekenfondsen bedoeld in artikel 50, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die de zaak onderzoekt en binnen de vier maanden een advies uitbrengt.

Art. 7.§ 1. Het voornoemde Directoraat-generaal spreekt zich uit op basis van de elementen opgenomen in het erkenningsformulier en, desgevallend, op basis van het advies van de commissie geneesheren-ziekenfondsen. § 2. De gemotiveerde adviezen van het voornoemde Directoraat-generaal worden aan de Minister van Volksgezondheid bezorgd. § 3. De beslissing van de Minister van Volksgezondheid wordt meegedeeld aan de aanvrager. De beslissing tot weigering van de erkenning wordt bij aangetekend schrijven medegedeeld. § 4. De beslissing wordt eveneens meegedeeld aan de commissie geneesheren-ziekenfondsen bedoeld in artikel 50, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2002.

Brussel, 16 december 2002.

J. TAVERNIER

Erkenning huisartsenkringen Document terug te sturen naar FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Rijksadministratief Centrum - Vesalius 406, Pachecolaan 19, bus 5, B-1010 Brussel Opgelet : u moet alles invullen. 1) Referenties van de V.Z.W. a) Referentienummer van de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad : .. . . . b) Naam van de V.Z.W. : . . . . . c) Adres van de V.Z.W. : . . . . . d) Bankrekeningnummer : .. . . . e) Benaming van de financiële instelling : .. . . . 2) Referenties van de persoon die gemachtigd is om de V.Z.W. te vertegenwoordigen. a) Naam : .. . . . b) Voornaam : .. . . . c) Adres : .. . . . d) Rijksregisternummer (1) : .. . . . e) Functie binnen de V.Z.W. : . . . . . f) RIZIV-nummer : .. . . . 3) Lijst van gemeentes waar de wachtdienst wordt verzekerd door de V.Z.W. (Naam van de gemeentes na fusie. Volledige of deel van een gemeente voor de grote agglomeraties van Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Bij te voegen document : huishoudelijk reglement van de huisartsenkring Ik ondergetekende .. . . . , bevestig op mijn woord van eer dat de samenstelling van de V.Z.W. conform is met het M.B. van 28/6/2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen.

Opgemaakt te ......................, op .......................

Handtekening (1) Op de achterkant van de identiteitskaart, laatste regel of rechtsboven op de SIS-kaart.Een reeks van 11 cijfers beginnend met de geboortedatum in omgekeerde volgorde.

^