Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 december 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 13/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003543 bron ministerie van financien Wet tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002000904 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste en tweede taaltrappen van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002000905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie die de eerste en tweede taaltrappen vormen, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002002322 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven op het programma 19-40-3 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002 en bestemd tot dekking van de uitgaven verbonden aan de toekenning van een toelage aan de personeelsleden belast met het ontwikkelen van projecten in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003547 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 29 december 1992 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten van artikel 53sexies, § 1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003548 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002010188 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 december 2002 : - is het koninklijk besluit van 22 oktober 2002, waarbij Mevr. De Hert, A.-S., licentiaat in de rechten, werd benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg - is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de (...) type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002011518 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002021492 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1993 tot vaststelling van de wedde van de directeur en de adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 19/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002021493 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit waarbij Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, Prins van België, toestemming wordt verleend om in het huwelijk te treden type koninklijk besluit prom. 12/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende oprichting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023049 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023101 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023103 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2003, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003531 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten wat betreft de Federale Overheidsdienst Financiën en tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002010190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 19 december 2003 : - is de duur van de stage van Mevr. Beckers, E., gerechtelijk stagiair, verlengd in de arbeidsrechtbank te Turnhout, voor en periode van zes maanden, met ingang van 9 januari - is de duur van de stage van Mevr. Leiser, M., gerechtelijk stagiair, verlengd in de rechtbank van(...) type ministerieel besluit prom. 09/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002011502 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 09/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002011503 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002011508 bron ministerie van economische zaken Ministeriel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 13 van 4 november 2002 van de Controledienst voor de Verzekeringen die de verordening nr. 12 tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden wijzigt type ministerieel besluit prom. 12/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002013449 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 16 december 2002 wordt het hierna genoemde reglement goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebr Dit reglement ligt ter inzage op het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de Federale Overheids(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 12 december 2002 worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : 1. bundel 6.1.9 "Maatregelen te 2. bundel 5.1.1 "Gemeenschappelijke voorschriften voor alle categorieën van treinen", der(...) type ministerieel besluit prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48 bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 06/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de inspecteurs en controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 16/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de statutaire en contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen belast met de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen type ministerieel besluit prom. 18/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002036633 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op kabeljauw in de i.c.e.s.-gebieden II, IV type ministerieel besluit prom. 17/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002036632 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002020002 bron arbitragehof Arrest nr. 177/2002 van 5 december 2002 Rolnummers 2271, 2272, 2274 en 2276 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, inges Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. F(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002020012 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 111.802 van 23 oktober 2002 in zake E. Steppe tegen de Belgische Staat en in aanwezigheid van G. Molle, N. Devroede en C. Pensis, « Schendt artikel 151, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het gold tot zijn opheffing e(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002020004 bron arbitragehof Arrest nr. 181/2002 van 11 december 2002 Rolnummer : 2280 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 7 en 60 van het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmar Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

arrest

type arrest prom. 13/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002036581 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie en de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de bijlage bij het Besluit loodsgelden en loodsvergoedingen Scheldereglement

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002200007 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten nrs. 111.025, 111.023, 111.024 en 111.026 van 4 oktober 2002 in zake C. Cattoir, G. Adler, M. Cohen en S. de Lobkowicz tegen de geme « 1. Schendt artikel 15, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet niet de artikelen 10 en 11 van de Gro(...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002028214 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type decreet prom. 19/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de schuldafbouw van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 19/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende het statuut van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » (1) type decreet prom. 04/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002033104 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, en de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 9 april 2001

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002013482 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de non-ferro metalen Bij koninklijk besluit van 14 november 2002, dat in werking treedt op 4 december 2002, worden Mevr. Berit ASKHEIM, te Luik, en de heer Michaël D Paritair Comité voor het cementbedrijf Bij koninklijk besluit van 14 november 2002, dat in w(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002028218 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002028219 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de retributie voor de bezetting van het openbaar domein door het elektriciteitsnet type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002028220 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 maart 2002 betreffende de in aanmerking komende klanten en het toezicht op de voorwaarden om in aanmerking te komen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002036580 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater

overeenkomst

type overeenkomst prom. 04/11/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002023047 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriele Omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002018107 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Diverse verzoekende partijen hebben op 30 november 2002 een vordering tot schorsing van d Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 129.954/ X-11.198. Verzoekende partijen : (...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002018106 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marc Spriet, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Jansplein 14, B9, heeft op 6 december 2002 ee Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 130.234/X-11.209. Voor de hoofdgriffier, S(...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002020011 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 oktober 2002 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 oktober b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 oktober 2002 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002020008 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij twee vonnissen van 10 oktober 2002 in zake I. Mata en J. Obonga Kamonyonge tegen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van Sint-Joo « Schendt artikel 57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra(...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002020013 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 5 november 2002 in zake M. Vandersyppe en anderen tegen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, waarvan de expeditie te « Bevat artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheid(...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002200009 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 9 oktober 2002 in zake de n.v. Immo Dries tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Schendt de bepaling van artikel 40, § 2, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepal(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002041712 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 29(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002003541 bron ministerie van financien Documentatie verkrijgbaar bij de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen. - Jaar 2003 De hierna opgesomde publicaties rechtstreeks bekomen worden ofwel op het verkoopkantoor, Masuiplein 13, 1000 Brussel, tel. : 02-201 04 8 Het verkoopkantoor is toegankelijk voor het puliek van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur. De (...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002011522 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand december 2002 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand december 2002 respectievelijk vastgest Iga = 0,7850 Igd = 1,4122

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002023084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 10 december 1° als vertegenwoordigers van de verzekeringstellingen : de dames Goovaerts, C., Petit, Ch., Reg(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002010189 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 403 van 21 december 2002, tweede editie, blz. 57842, moet de titel : « Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie » vernietigd worden. type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002010187 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Brugge : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - beambte : - bij de griffie van het vredegerecht van h - bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1, v(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002013498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer François Dehareng De betrokken organisati De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2002 numac 2002013506 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Gabriel Leman De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)
^