Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 december 1999
gepubliceerd op 11 februari 2000

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016406
pub.
11/02/2000
prom.
16/12/1999
ELI
eli/besluit/1999/12/16/1999016406/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, met name artikel 3, § 1, 1°, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouw-gewassen laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1624/98 van de Raad van 20 juli 1998;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieu-bescherming, en betreffende natuurbeheer;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen in de landbouw;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1036/99 van de Raad van 17 mei 1999;

Gelet op de verordening (EG) nr. 1635/98 van de Raad van 20 juli 1998 houdende afwijking van een aantal bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen;

Gelet op de verordening (EEG) nr. 3887/92 van de Commissie van 23 december 1992 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1678/98 van de Commissie van 29 juli 1998;

Gelet op de verordening (EG) nr. 762/94 van de Commissie van 6 april 1994 houdende toepassingsbepalingen inzake het uit productie nemen van grond als bedoeld in verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1981/98 van de Commissie van 17 september 1998;

Gelet op de verordening (EG) nr. 658/96 van de Commissie van 9 april 1996 betreffende bepaalde voorwaarden voor de toekenning van compensatiebedragen in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 610/99 van de Commissie van 19 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, namelijk artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende invoering van een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouw-maatregelen in de landbouw;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouw-gewassen, namelijk artikel 5, § 1, en artikel 10, § 3, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 november 1998;

Gelet op het overleg met de gewestelijke Regeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid om zonder uitstel de maatregelen te treffen inzake de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen teneinde zich te schikken naar de bepalingen van de verordeningen die getroffen zijn voor de oogst 1999, zoals vermeld in de preambule, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 1, van het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, wordt punt 2 geschrapt.

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Voor de campagne 1999/2000 (oogst 1999), wordt het in artikel 3, § 2, tweede alinea van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 bedoelde braakpercentage vastgesteld op 10 %. »

Art. 3.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt : 1. paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt : « In overeenstemming met het Verdrag van Bern, bijlage 2 betreffende de bescherming van bedreigde soorten of met de richtlijn 79/409/EEG betreffende de bescherming van de vogels in het wild, kan een afwijking op de maaiverplichting vóór zaadvorming voor de soorten vermeld in bijlage I toegekend worden op basis van een attest opgesteld door de bevoegde gewestelijke autoriteit bij aanwezigheid, op de braakgelegde gronden van beschermde soorten.» 2. paragraaf 3 wordt vervangen door volgende bepaling : « § 3.De bodembedekking van welke aard ook dient : a) ingeval van maaien, fijnmalen of van iedere andere vorm van vernietiging, tijdens de braak ter plaatse te blijven;b) op het einde van de braakperiode tussen 15 en 31 augustus, gemaaid, fijngemalen of vernietigd te worden door toediening van phytopharmaceutische producten zoals voorzien in § 4, of op gelijk welke andere geschikte manier;c) het afgemaaide, fijngemalen of op enige andere wijze vernietigd product, dient ter plaatse te blijven en mag nooit gebruikt worden voor commercialisering of enig ander doeleinde.Enkel de hergroei na 31 augustus mag eventueel gebruikt worden voor eigen noodwendigheid van het bedrijf. § 3bis. Een afwijking op de verplichting tot vernietiging van de bodembedekking tussen 15 en 31 augustus bedoeld in § 3, b), kan toegekend worden op basis van een attest opgesteld door de bevoegde gewestelijke autoriteit bij aanwezigheid, op de braakgelegde gronden, van beschermde soorten vermeld in het Verdrag van Bern, bijlage 2 of in voornoemde richtlijn 79/409/EEG. »

Art. 4.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « In kader van de steunregeling wordt het compensatiebedrag alleen toegekend : - voor wat betreft de oliehoudende zaden : a) voor koolzaad en raapzaad, afkomstig van gecertificeerde zaaizaden van één van de in bijlage II van verordening (EG) nr.658/96 vermelde variëteiten; b) in toepassing van artikel 4, punt 3, c), van bovenvermelde EG verordening, voor koolzaad en raapzaad afkomstig van zaaizaden van rassen die vóór de inzaai voor inspectie en controle zijn geregistreerd voor het voortbrengen van een gewas waarvan het zaad bestemd is om te worden gebruikt als kwekerszaad, pre-basiszaad, basiszaad of gecertificeerd zaaizaad, dan wel voor onderzoek of voor proefdoeleinden om te bepalen of het ras aan de nationale Rassencatalogus voor landbouwgewassen en vervolgens aan de Gemeenschappelijke rassencatalogus voor landbouwgewassen als variëteit "00" kan toegevoegd worden; - wat betreft ander vlas dan vezelvlas, indien het lijnzaad wordt geteeld uit zaad van vlasrassen die worden beschouwd als andere rassen dan die welke hoofdzakelijk zijn bestemd voor de vezels als bedoeld in artikel 1 van verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad en vastgesteld in verordening (EEG) nr. 1164/89 van de Commissie. »

Art. 5.Artikel 8, § 2, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de volgende bepaling : « Voor de campagne 1999/2000 (oogst 1999), moet de aanvraag : - opgesteld worden bij middel van het formulier dat overeenkomt met dit opgenomen in bijlage V van dit besluit voor wat betreft de indiening op papier, of in overeenstemming met de instructies opgenomen in bijlage VI voor wat betreft de indiening van de gegevens onder geïnformatiseerde vorm; - behoorlijk ingevuld, op uiterlijk 15 mei 1999 om 17 uur ingediend worden en voor wat betreft de indiening op papier per aangetekend schrijven opgestuurd worden met de poststempel als kracht van bewijs, of afgegeven worden tegen aflevering van een ontvangstbewijs op het provinciaal bureau dat het dossier beheert. »

Art. 6.De bijlagen bijgevoegd aan dit besluit vervangen de bijlagen III, IV, V en VI van het ministerieel besluit van 4 november 1997.

Art. 7.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het verkoopseizoen 1999/2000 (oogst 1999).

Brussel, 16 december 1999.

J. GABRIELS

Bijlage I Bijlage III van het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen wordt vervangen door de volgende bijlage : « Bijlage III. Toegelaten bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in geval van braaklegging.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 16 december 1999.

De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

^