Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 februari 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000000103 bron ministerie van binnenlandse zaken Goedkeuring van een beveiligingssysteem voor het beveiligd waardevervoer in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 14 oktob Deze goedkeuring geldt voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer SNS/003/99. type wet prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000024005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de land 1) de wijzigingen aan de artikelen 102bis, 113 en 121 van de statuten van het ziekenfonds "Chr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012807 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor de risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 25/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012837 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Nederlandstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 30/11/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012862 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Nederlandstalige sector van de gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024129 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 21/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024130 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012868 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen in de Franstalige en Duitstalige sector opvang van kinderen type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012883 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999012895 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 1997 betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000000101 bron ministerie van binnenlandse zaken Aanwijzing van keuringsinstellingen om de taken uit te voeren zoals bepaald in de artikelen 13 en 14, § 4, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsyste Bij ministerieel besluit van 25 oktober 1999 wordt de v.z.w., AIB-Vinçotte Belgium, gevestigd te 11(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000009122 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 januari 2000 : - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen : - Mevr. Diskeuve, E., gerechtelijk stagiair in deze rechtbank; - Mevr. Scarcez, M., advocaa - Mevr. De Graef, M., advocaat. - is de heer Monville, J.-M., advocaat, benoemd tot plaatsver(...) type koninklijk besluit prom. 12/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 2000022085 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1997 betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007277 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 september 1971 betreffende de attributen, schildjes en kentekens van de uniformen van de militaire magistraten, griffiers, en de leden van het secretariaat van het auditoraat-generaal type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999007278 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités en van het ministerieel besluit van 13 december 1995 betreffende de adviezen over de kandidatuur voor de bevordering van de onderofficieren en betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités voor de bevordering tot de graad van adjudant-majoor type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999016406 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 02/02/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024128 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter vastlegging van het model van aanvraagformulier voor erkenning van een laboratorium van klinische biologie type ministerieel besluit prom. 13/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000000102 bron ministerie van binnenlandse zaken Goedkeuring van het beveiligingssysteem SNS/002/2/99 voor het beveiligd waardevervoer Bij ministerieel besluit van 20 december 1999 : Het systeem, op 24 augustus 1998 ter goedkeuring voorgelegd door de firma AXYTRANS, gevestigd te 75017 Par Deze goedkeuring geldt voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer SNS/002/2/99. Bij in(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000009117 bron ministerie van justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest ****. 84.770 van 19 januari 2000 vernietigt de Raad van State enerzijds de beslissing van 5 november 1996 van de heer **** ****, vrederechter te **** en van de heer ****.****. ****, ****, **** (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000021045 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 114/99 van 21 oktober 1999 Rolnummer 1331 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 37 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gesteld door de Jeugdrechtbank t Het Arbitragehof, samengesteld uit voorzitter M. Melchior en rechter H. Boel, waarnemend voorzit(...) type arrest prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000021054 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 130/99 van 7 december 1999 Rolnummer 1470 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 3, § 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het Arbitragehof, samenges wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest van 1(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000009121 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 1 februari 2000 werd Mevr. C. Hoyois, ereondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 10 februari 2000, om het ambt van plaatsvervange (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000003039 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard Inleidin 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of(...) type bericht prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000003053 bron ministerie van financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de instellingen en ondernemingen die het pensioensparen organiseren De Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit - Directe belastin De rubriek « Bedrag » in kolom 6 van het attest nr. 281.60 dient voor de in 1999, 2000 en 2001 verr(...)

document

type document prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000021048 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Meerjarig onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de modernisering van de overheidsinstellingen Oproep tot voorstellen I. Inleiding Op 16 december 19 De DWTC doen thans een oproep tot universitaire instellingen en onderzoek- en studiecentra uit de n(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000009120 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Hoei : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000007013 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-officieren korte termijn in 2000 1. In 2000 zal een werving van kandidaat-officieren korte termijn plaatsvinden. 2. ****. De inschrijvingen zijn geopend en worden afgesloten op 2 juni 2000 . ****. **** ****(...) ****. ****. Kan geen **** als kandidaat officier korte termijn aangaan : de(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000007014 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-**** 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2000 een **** organiseren voor kandidaat-****. 2. **** **** werving. ****) De kandidaat-**** ****) De kandidaat-**** voor de **** van niveau 2, technicus en niet-****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000007015 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-onderofficieren korte termijn 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2000 kandidaat-onderofficieren korte termijn aanwerven. 2. **** ****) De kandidaat onderofficier korte termijn moet minstens hou ****) De kandidaat die nog niet het vereiste **** bezit bij inschrijving komt evenwel in ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000007017 bron ministerie van landsverdediging **** aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2000 1. In 2000 zal een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma of van het hoger onderwijs lange type ****. 2. ****) **** **** **** kandidaat van de bijzondere werving mag op 31 december van het jaar waarin de proeven starten de(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000007016 bron ministerie van landsverdediging Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2000 1. In 2000 zal een werving van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** plaatsvinden : ****. Koninklijke **** School, 155**** **** promotie; ****. **** ****. Kandidaat-beroepsofficieren die opgeleid worden in de hogere zeevaartschool en in een ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/02/2000 numac 2000007050 bron ministerie van landsverdediging Werving van een repetitor voor de leerstoel Sociale Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School, **** 30, 1000 **** ****. Het Ministerie van Landsverdediging zal overgaan tot de werving van een repetitor Deze repetitor zal ook aan **** deelnemen, evenals aan verschillende activiteiten in ****(...)
^