Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010264 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Kansspelcommissie type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/01/2000 numac 2000000016 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzingen bedoeld in artikel 18, 5°, van de wet van 3 mei 1999 tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 2000007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst type koninklijk besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/02/2000 numac 2000015014 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1996 houdende instelling van de Raad van Adel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002176 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor de evaluatieprocedure type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002178 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheid en hun plaatsvervangers in Basisoverlegcomité 400 van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002177 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot vastlegging van de samenstelling van de Departementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002175 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999003646 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 december 1996 1999 2001 - 2003, voor de periode van 18 december 1999 tot 17 december 2001 bevestigt type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999011441 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende reglementering van het transport, de verkoop, de verdeling en het verbruik van aardgas type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999011461 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de basisprincipes betreffende de vergoeding van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999011462 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de kleinhandel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van bepaald vuurwerk van groot kaliber type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016397 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een vergoeding voor de melkproducenten in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016398 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 betreffende een vergoeding voor de producenten van pluimvee in het kader van de dioxinebesmetting type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016405 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 augustus 1999 betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016404 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 11/02/2000 numac 1999016406 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1997 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016403 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999016409 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische varkensziekten type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 1999016415 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de inwerkingtreding, van het ministerieel besluit van 6 juli 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 1999 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 06/01/2000 numac 1999036569 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2000 type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000016020 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 tot erkenning en betoelaging van verenigingen met betrekking tot paardachtigen type ministerieel besluit prom. 16/12/1999 pub. 09/03/2000 numac 2000021019 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 november 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Paleis voor Schone Kunsten

decreet

type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027832 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999027834 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027833 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027835 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake economische partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, de Bijlage en de Slotakte, opgemaakt te Brussel op 8 december 1997 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999027838 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet II van de Waalse Gewestraad van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie type decreet prom. 16/12/1999 pub. 12/10/2000 numac 2000021459 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn type decreet prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000027054 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 07/06/2000 numac 2000027123 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type decreet prom. 16/12/1999 pub. 28/06/2000 numac 2000027161 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000

beschikking

type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 31/10/2000 numac 1999031555 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1998 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 31/10/2000 numac 1999031557 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1999 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 31/10/2000 numac 1999031559 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 31/10/2000 numac 1999031560 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 22/11/2000 numac 1999031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 22/11/2000 numac 1999031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 18/04/2000 numac 2000031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 31/10/2000 numac 2000031556 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1998 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 31/10/2000 numac 2000031558 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 1999 type beschikking prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 2000031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 16/12/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999003671 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/1999 pub. 05/02/2000 numac 1999031550 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de Raad van de « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de toepassing van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie te verzekeren (begroting 1999-OA56-BA 43.08-AP54) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/1999 pub. 18/02/2000 numac 2000029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 houdende benoeming van de leden van de Paritaire gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 16/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000031039 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/1999 pub. 20/10/2000 numac 2000031297 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 148 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de « Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné » om de toepassing van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie te verzekeren (begroting 1999 - OA56 - BA 43.08 - AP54) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/1999 pub. 02/03/2000 numac 2000029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage aan de "Conseil des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel neutre subventionné" om de toepassing van de vorming tijdens de loopbaan van de leden van het bestuurs en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van het onderwijs voor sociale promotie te verzekeren (begroting 1999 - OA 56 - BA 43.08 AP 54)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/1999 pub. 03/02/2000 numac 2000031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 oktober 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun aandeel in de algemene dotatie aan de gemeenten van 1999 en tot afhouding van een bedrag ten voordele van de Brusselse Agglomeratie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 1999031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 16/12/1999 pub. 20/04/2000 numac 1999031566 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 16/12/1999 pub. 23/11/2000 numac 2000031396 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende Middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000 type overeenkomst prom. 16/12/1999 pub. 23/11/2000 numac 2000031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2000

erratum

type erratum prom. 16/12/1999 pub. 23/02/2000 numac 2000011090 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het uit de kleinhandel nemen en het schorsen van het op de markt brengen van bepaald vuurwerk van groot kaliber. - Erratum type erratum prom. 16/12/1999 pub. 09/02/2000 numac 2000016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten. - Erratum
^