Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 maart 2013
gepubliceerd op 27 maart 2013

Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van milieuvriendelijke landbouwmethodes voor het landbouwseizoen 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013027078
pub.
27/03/2013
prom.
15/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/15/2013027078/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van milieuvriendelijke landbouwmethodes voor het landbouwseizoen 2013


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1° ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2008 tot toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw, op artikel 2, § 5;

Gelet op het Waalse programma voor landelijke ontwikkeling goedgekeurd door de Commissie de dato 30 november 2007;

Overwegende dat het lopende Waals plan voor landelijke ontwikkeling, met in zijn beleidslijn 2 de (sub)methodes voor een milieuvriendelijke landbouw waarvoor de producenten een vrijwillige verbintenis zouden kunnen aangaan, op 31 december 2013 eindigt;

Overwegende dat het Waalse Gewest tenminste de financiering van de lopende verbintenissen voor een milieuvriendelijke landbouw voor het landbouwseizoen 2013 zal moeten waarborgen;

Overwegende dat de begroting 2013 van het Waalse Gewest de financiering van de lopende verbintenissen mogelijk kan maken, maar de uitvoering van nieuwe verbintenissen of van de hernieuwing van de verbintenissen die op 31 maart 2013 eindigen in verband met de (sub)methodes voor een milieuvriendelijke landbouw 1 tot en met 7 niet kan nakomen, Besluit :

Artikel 1.De uitvoering van de (sub)methodes 1 tot en met 7 voor een milieuvriendelijke landbouw voortvloeiend uit nieuwe verbintenissen of de hernieuwing van verbintenissen die op 31 maart 2013 eindigen wordt opgeschort voor het landbouwseizoen 2013 dat van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2014 loopt, uitgezonderd de nieuwe verbintenissen die voortvloeien uit een overdracht van een verbintenis in de zin van artikel 7, § 1 en § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008202125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw sluiten tot toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw.

In het geval van nieuwe verbintenissen voortvloeiend uit de overdracht tussen producenten worden ze beperkt tot de percelen, de oppervlakten of dieren waarin de overdrager op datum van de overdracht ingestapt was.

De uitvoering van de methodes voor een milieuvriendelijke landbouw 8 en 9, voortvloeiende uit nieuwe verbintenissen, wordt geschorst voor het landbouwseizoen 2013 wanneer de eensluidende adviezen bedoeld in artikel 3, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2008 pub. 17/06/2008 numac 2008202125 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor een milieuvriendelijke landbouw uitgebracht zijn na 13 november 2012.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 15 maart 2013.

C. DI ANTONIO

^