Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 14 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Ministerieel besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke dotatie voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen en het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" voor eenmalige investeringen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2015021055
pub.
05/10/2015
prom.
14/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/14/2015021055/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke dotatie voor bepaalde federale wetenschappelijke instellingen en het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" voor eenmalige investeringen


De Staatssecretaris voor wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid de artikelen 33, 52 en 121 tot 124 ;

Gelet op de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid de artikelen 14 en 22 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2000 pub. 08/03/2000 numac 2000021075 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer sluiten tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de staat die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het wetenschapsbeleid behoort, als staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid art. 49 ;

Overwegende dat volgens de memorie van toelichting bij de wet van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten de kredieten op basisallocatie 60 37 41 30 17 worden toegekend door ministeriële besluiten ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 september 2015 ;

Op voordracht van de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Besluit :

Artikel 1.De volgende federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" (SOMA) ontvangen in 2015 een uitzonderlijke toelage voor investeringsbehoeften: -Koninklijke Bibliotheek Albert I : 1.883.000 € (één miljoen achthonderd drieëntachtig duizend euro) ; -Algemeen Rijksarchief : 677.000 € (zeshonderd zevenenzeventig duizend euro) ; -Koninklijk Meteorologisch Instituut van België: 149.000 € (honderd negenenveertig duizend euro) ; -Koninklijk Meteorologisch Instituut van België : beheer pool Ruimte: 2.067.000 € (twee miljoen zevenenzestig duizend euro) ; -Koninklijk Museum voor Midden-Afrika : 1.098.000 € (een miljoen achtennegentig duizend euro) ; -Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België: 794.000 € (zevenhonderd vierennegentig duizend euro) ; -Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium : 1.031.000 € (een miljoen eenendertig duizend euro) ; -Studie en documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse maatschappij: 297.000 € (tweehonderd zevenennegentig duizend euro).

Art. 2.§ 1 De investeringsbehoeften en hun respectieve toelage staan per instelling vermeld in de bijlage bij dit besluit ; § 2 Bij onderraming van één van hogergenoemde investeringen mag het krediet worden aangewend van een andere éénmalige project van dezelfde instelling of van een andere instelling, mits gunstig advies van de inspectie van financiën en het akkoord van de staatssecretaris. § 3 Voor alle overheidsopdrachten in het kader van deze uitzonderlijke dotatie, is het voorafgaand gunstig advies vereist van de inspectie van financiën. Dat advies gaat vooraf aan de boekhoudkundige vastlegging.

Art. 3.De toelagen vermeld in art. 1 worden toegekend in twee stappen : -eerst bij wijze van herverdeling van basisallocaties waarbij vastleggings- en vereffeningskredieten van basisallocatie 60 37 41 30 17 getransfereerd worden naar de respectieve basisallocaties voor de reguliere dotaties van de FWI en SOMA. De herverdeling vindt plaats voor het einde van het derde trimester 2015; -de uitzonderlijke toelage voor eenmalige investeringen wordt vervolgens uitbetaald samen met het saldo van de jaarlijkse dotatie die de instellingen ontvangen in toepassing van art. 49 van het KB van 1 februari 2000.

Art. 4.De begunstigde instellingen creëren specifieke kostencentra in sectie 0 van hun begroting om de inkomsten en uitgaven van de uitzonderlijke toelage te beheren.

Art. 5.De instellingen zijn gehouden de uitgaven van de desbetreffende investeringen te pre financieren met eigen middelen totdat het bedrag van de bijkomende schijf van de dotatie is vrijgegeven en waarbij in voorkomend geval de uitzonderlijke toelage, in afwijking van art. 3, pas zal worden uitbetaald nadat de instelling het bedrag van de uitzonderlijke toelage heeft vastgelegd voor de investering(en) bedoeld in dit besluit.

Art. 6.In de mate dat de investeringsuitgaven niet helemaal vereffend zijn op 31 december 2015 mogen de instellingen de overgedragen begrotingssaldi in vereffeningskrediet in de desbetreffende kostencentra gebruiken, dit in afwijking op art. 28 § 2 1° van het KB van 1 februari 2000.

Art. 7.Na het einde van de financiële verrichtingen van deze eenmalige investeringen wordt de eerstvolgende reguliere dotatie voor de instelling verminderd met de eventuele saldi op de kostencentra die betrekking hebben op deze eenmalige investeringen.

Art. 8.De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 september 2015.

Elke SLEURS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^