Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juli 2012
gepubliceerd op 05 september 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029355
pub.
05/09/2012
prom.
13/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties, gewijzigd bij het besluit van 27 april 2010, 5 oktober 2010, 1 december 2010, 27 mei 2011 en 30 augustus 2011;

Gelet op de aanvraag om wijziging van het mandaat binnen een erkende federatie van jeugdorganisaties;

Overwegende dat de kandidaat aan de benoemingsvoorwaarden beantwoordt, zoals ingeschreven in artikel 38, §§ 1 tot 6, van het decreet van 26 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009029312 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : 1 ° als vertegenwoordiger van de erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit deze federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze respectievelijk aangesloten zijn : Voor de « Confédération des Organisations de jeunesse » :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Benoît DE DECKER Zevenbunderslaan 35 1130 Brussel


Art. 2.Benoemd wordt tot lid van de Adviescommissie voor jeugdorganisaties en belast wordt met het voleindigen van het mandaat van het lid dat het vervangt : 1 ° Als vertegenwoordiger van de erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit deze federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze respectievelijk aangesloten zijn : Voor de « Confédération des Organisations de jeunesse » :

WERKENDE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Grégory VAN DE PUT Place du Roi Albert 9 6900 Marche-en-Famenne


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 13 juli 2012.

Brussel, 13 juli 2012.

Mevr. E. HUYTEBROECK

^