Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 juli 2012
gepubliceerd op 23 augustus 2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029334
pub.
23/08/2012
prom.
13/07/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JULI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op artikel 79 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 januari 1997 tot oprichting van de Algemene Raad voor Hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen;

Op de voordracht van de Vice-President, Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3, eerste lid, 1° van het ministerieel besluit van 6 september 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen, worden de woorden « de heer Alain SCANDOLO » vervangen door de woorden « de heer Pascal LAMBERT ».

Art. 2.In artikel 3, tweede lid, 1° van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Eric VANDAMME » vervangen door de woorden « de heer Michel VAN KONINCKXLOO ».

Art. 3.In artikel 4, eerste lid, 2° van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Paul ANCIAUX » vervangen door de woorden »de heer John VAN TIGGELEN ».

Art. 4.In artikel 4, tweede lid, 2° van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer John VANTIGGELEN » vervangen door de woorden »de heer Paul ANCIAUX ».

Art. 5.In artikel 5, eerste lid van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Jean-Marie MESKENS » vervangen door de woorden « Mevr. Wivine WITTERYCK ».

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.Benoemd worden tot werkend lid van de Algemene Raad voor Hogescholen krachtens artikel 1, derde lid, van het besluit van 20 januari 1997 : 1° Fédération des Etudiant(e)s francophones (FEF) : a) Mevr.Marie SCHMIT; b) de heer Thomas CORNET;c) de heer Martin FAURE.2° Union des Etudiants de la Communauté française (UNECOF) : a) de heer Jonathan CRANSFELD. Benoemd worden tot plaatsvervangend lid respectievelijk van de werkende leden bedoeld in het eerste lid krachtens artikel 1, eerste lid, 3° en tweede lid van het besluit van 20 januari 1997 : 1° Fédération des Etudiants(e)s francophones (FEF) : a) de heer Yorrit HEUKEMES.2° Union des Etudiants de la Communauté française (UNECOF) : a) de heer Jean-François HONNAY;b) de heer Yannick ROLLAND;c) de heer Michaël HOLZEMANN.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 13 juli 2012.

J.-Cl. MARCOURT

^