Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 augustus 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bingo », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009319 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de uitvoeringsdiensten waarvan de zetel in Brussel-Hoofdstad gevestigd is en waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarriere. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 19 juli 2012 wordt de heer Benoît STANDAERT ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België te Atlanta en wordt toegevoegd aan de Ambassade van België te Havana. type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012021108 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009333 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de tabel 1 gevoegd bij het ministerieel besluit van 31 januari 2012 houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake toelagen en inzake diverse uitgaven type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministeriele besluiten van 14 juni 2012 worden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld onder hun naam : DICKSCHEN Serge : Permanent Vertegenwoordiging v DELCOURT Antoine : Ambassade van België te New Delhi. WOUTERS Jan : Ambassade van België te Beir(...) type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012204391 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2012 van 28 juni 2012 Rolnummer 5202 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 161ter, § 5, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gesteld door d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012204390 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2012 van 28 juni 2012 Rolnummer 5144 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen. Het Grondwett samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen,(...) type arrest prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012204392 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2012 van 28 juni 2012 Rolnummer 5215 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 251 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk Ho samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.(...) type arrest prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012204393 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2012 van 28 juni 2012 Rolnummer 5234 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 35bis tot 35viciessemel van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

decreet

type decreet prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012204579 bron vlaamse overheid DECREET houdende de Vlaamse sociale bescherming

beschikking

type beschikking prom. 23/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031647 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, ondertekend te Kleinmond op 11 september 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031638 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter aanduiding van de gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem en de gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031639 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de inrichting van de stembureaus

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding van de Republiek Zuid-Soedan Op 18 juli 2012, werd bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buite(...) Overeenkomstig artikel XVIII, paragraaf c, zijn de Overeenkomst en haar Bijlage voor de Republiek Z(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012018347 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dorine KERCKHOF, Danny KERCKHOF en Didier KERCKHOF, die al Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 205.789/X-15.159 Namens de Hoofdgriffier, I(...) type bericht prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012018346 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW MUSICAL VAN VLAANDEREN, die woonplaats kiest bij Mr. Michel VAN DIEVOET, advocaat, met kant(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 19 oktober 2011, wordt GOETHALS Matthieu, gedomicilieerd Dennenboslaan 30, te 3090 Overijse, erkend als Certificateur ter De erkenning draagt het nummer CTEPP-1060691. type erkenning prom. -- pub. 23/08/2012 numac 2012031090 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 17 oktober 2011, wordt SOUSSI Karim, gedomicilieerd Charles Schallerlaan 31, te 1160 Brussel, erkend als Certificateur woonee De erkenning draagt het nummer CREPP-1059565. Bij beslissing van de leidende ambtenaar van h(...)

erratum

type erratum prom. 05/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012031634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum
^