Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 december 2013
gepubliceerd op 30 april 2014

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202784
pub.
30/04/2014
prom.
13/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013


Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor de mobiele telecommunicatiesystemen van de derde generatie type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027090 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/002 inzake de compensatie voor wettelijke en reglementaire feestdagen die in 2001 samenvallen met een niet-werkdag type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 16/02/2001 numac 2001027089 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief nr. 2001/MINFP/001 inzake de gewaarborgde jaarlijkse bezoldiging sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027168 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het decreet van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027266 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 11/12/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013027267 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de besluiten van de Waalse Regering van 19 december 2008, 17 december 2009 en 16 december 2010 tot toekenning van subsidies aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van het programma FEDER 2007-2013;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 43.03 en 61.04, programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 19 december 2008, 17 december 2009 en 16 december 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het besluit waarbij een toelage aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme wordt toegekend, Besluiten:

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.433 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 08 van organisatieafdeling 09.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 32 en van programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 wordt gewijzigd als volgt : (duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 2e aanpassing en overdrachtsbesluit G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 32 39.09.06.

1.569

660

- 1.433

-

136

660

OA 09 39.09.06.

0

100

+ 484

-

484

100

OA 09 39.09.06.

81

7.900

+ 949

-

1.030

7.900


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 13 december 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN

^