Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 september 2018
gepubliceerd op 10 oktober 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

bron
vlaamse overheid
numac
2018040689
pub.
10/10/2018
prom.
12/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/12/2018040689/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


12 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen sluiten tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten, artikel 164, vervangen bij het decreet van 6 juli 2018, en artikel 236, vierde lid, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen sluiten over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, artikel 6, gewijzigd bij het besluit van 7 september 2018, artikel 81, artikel 82, gewijzigd bij het besluit van 7 september 2018, artikel 83, tweede lid, artikel 109, derde lid, en artikel 165, derde lid, gewijzigd bij het besluit van 7 september 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen sluiten tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2018;

Gelet op de adviesvraag binnen dertig dagen, die op 17 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 26 juni 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018013074 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen sluiten tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen worden tussen het woord "lokale" en het woord "besturen" de woorden "en de provinciale" ingevoegd.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde lid wordt tussen de woorden "lokaal bestuur" en de zinsnede ", maar het overzicht" de zinsnede "of artikel 146, tweede lid, van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten" ingevoegd;2° aan het zesde lid, 6°, wordt de zinsnede "of artikel 150 van het Provincie decreet van 9 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Provinciedecreet sluiten" toegevoegd.

Art. 3.In artikel 3, derde lid, artikel 5, artikel 10, § 1, artikel 12, eerste lid, en artikel 14, van hetzelfde besluit worden tussen het woord "lokale" en het woord "besturen" de woorden "en de provinciale" ingevoegd.

Art. 4.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het overzicht van de schema's van de beleidsrapporten en rekeningenstelsels worden in het opschrift van de bijlagen II.G. en II. H. tussen het woord "lokale" en het woord "besturen" de woorden "en de provinciale" ingevoegd; 2° in het opschrift van de bijlagen II.G. en II. H. worden tussen het woord "lokale" en het woord "besturen" de woorden "en de provinciale" ingevoegd.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag dat het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen sluiten over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen in werking treedt.

Brussel, 12 september 2018.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS

^