Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 november 2018
gepubliceerd op 26 november 2018

Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2018205798
pub.
26/11/2018
prom.
12/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/12/2018205798/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018


De Eerste Minister, Gelet op de wet van 1 september 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, artikel 5, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, artikel 12, § 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 oktober 1990 en 27 december 2005, artikel 16, § 1, en artikel 18, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 oktober 1990;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 augustus 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 16 oktober 2018;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de beslissing om in 2019 de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018 uit te betalen en dat het daarom vereist is zonder uitstel alle nodige administratieve schikkingen te treffen voor de betaling van deze premies en de administratieve overheden daarvan onverwijld op de hoogte te brengen opdat zij tijdig zouden kunnen overgaan tot de voorbereiding van de uitreiking van de aanvraagformulieren;

Overwegende dat de uitreiking van de aanvraagformulieren voor het referentiejaar 2018 dient te gebeuren tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019;

Overwegende dat het aangewezen is dat de personeelsdiensten die de aanvraagformulieren voor het referentiejaar 2017 niet tijdig hebben uitgereikt vóór 31 maart 2018, deze alsnog kunnen uitreiken tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019;

Overwegende dat de respectieve uitbetalingsinstellingen uiterlijk op 28 februari 2019 dienen te beschikken over de eerste schijf ten belope van 50% van de afrekening die werd ingediend in het jaar voorafgaand aan de betaling,Besluit :

Artikel 1.In afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector, dienen de besturen, instellingen en diensten die tot nu toe het aanvraagformulier tot het bekomen van een vakbondspremie met betrekking tot het referentiejaar 2017 niet hebben uitgereikt, hiertoe over te gaan na 1 januari 2019 en uiterlijk op 31 maart 2019.

De vakbondspremies betreffende het referentiejaar 2017 die nog niet werden uitbetaald omdat de aanvraagformulieren niet of laattijdig werden uitgereikt, moeten worden vereffend volgens de modaliteiten en binnen de termijnen die voorzien zijn voor de uitbetaling van de vakbondspremie voor het referentiejaar 2018.

Art. 2.Wat het referentiejaar 2018 betreft, wordt de regeling voor de vereffening van de sommen die aan de uitbetalingsinstellingen van de vakorganisaties worden overgemaakt om tot de uitbetaling van de premie over te gaan, overeenkomstig in artikel 16, § 1, van hetzelfde besluit, als volgt vastgesteld : 1° De sommen bedoeld in artikel 16, § 1, 1°, worden door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister overgemaakt aan de uitbetalings-instellingen.2° De bedragen bedoeld in artikel 16, § 1, 2° en 3°, worden aan de uitbetalingsinstellingen overgemaakt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ten belope van het bedrag van de door de Rijksdienst geïnde bijdragen, bedoeld in artikel 4 de wet van 1 september 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector.Het saldo wordt desgevallend aan de uitbetalingsinstellingen overgemaakt door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Art. 3.De in het artikel 18, § 3, van hetzelfde besluit bedoelde gegevens zijn : - naam, voornamen, geboortedatum en adres van het vakbondslid aan wie de premie wordt uitbetaald ; - het nummer van het afgifteformulier.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 november 2018.

Ch. MICHEL

^