Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014868 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) Bij koninklijk besluit van 11 november 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****,(...) type wet prom. 19/07/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018032115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 26/11/2018 numac 2018014561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, eerste lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de geschikte projecten voor financiering in het kader van een thematische volkslening. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/01/1989 pub. 26/11/2018 numac 2018014674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014744 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw "Amicale de Sivry du mouton et du cheval de trait" type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Universiteit Gent ter attentie van het samenwerkingsplatform "Honeybee Valley" type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014743 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw "Jardins Bios du Hainaut" type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014745 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Luik type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2018, wordt mevrouw Diane MAREEN, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 januari 2019. Zij wordt gemachtigd de titel van haar ambt ee type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014853 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een facultatieve subsidie van 326.510,50 EUR in het kader van het wijkcontract Coteaux-Josaphat te Schaarbeek en dit in toepassing van bijakte nr. 13 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 13/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014890 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure volgens dewelke de Algemene Directie Energie een voorstel voor de Minister van Energie opmaakt betreffende de op te leggen prijzen en volumes aan de inschrijvers tot de strategische reserve waarvan de offertes door de commissie als manifest onredelijk werden beoordeeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014925 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carriére. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 6 september 2018 wordt de heer Dirk ACHTEN met ingang van 1 november 2018 aangesteld als Ambassadeur van België in het Koninkrijk der Nederlanden, met standplaats te Den Haag. type koninklijk besluit prom. 18/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014965 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de nadere regels tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de eedafneming van de vaststellende beambten ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018032232 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt de heer HOEFMANS Alexander, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018032231 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2018, wordt de heer BRANTEGEM Seppe, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 janu Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018204781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2018, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de betaalde voetbalspeler type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018204834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de verhoging van de barema's en de reële lonen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014891 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carriere Behoud in dienst Bij ministerieel besluit van 10 april 2018 wordt de heer Guy TROUVEROY na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar in dienst behouden voor een nieuwe periode van een jaar, vanaf 1 mei 2018. Bij mi Bij ministerieel besluit van 10 april 2018 wordt de heer Roland VAN REMOORTELE na het bereiken (...) type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van bepaalde documenten bedoeld in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, en het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van rijscholen voor motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal, de plaats van vestiging en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014897 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de opleidingsuren over de tijd, tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot het examen over de technische rijvaardigheden en tot vaststelling van het logboek als middel om de voorwaarden voor de toegang tot het praktijkexamen te controleren type ministerieel besluit prom. 01/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014898 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot organisatie van de online pedagogische afspraak, door middel van een elektronisch platform, in uitvoering van artikel 7/1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014923 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014935 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2017 type ministerieel besluit prom. 19/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018014956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 119 houdende registratie van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 10/10/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018032220 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Buschauffeur » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018205798 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205503 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2018 van 7 juni 2018 Rolnummer 6636 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1253ter/5 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen, familierechtbank. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205628 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2018 van 4 oktober 2018 nummer 6954 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 26 van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-versl(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014928 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** **** Regering van 6 november 2018 wordt Mevr. **** **** voor één jaar vanaf 1 november 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Assistent . Bij besluit van **** **** besluit van de **** **** Regering van 13 november 2018 wordt Mevr. **** (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014929 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2018 wordt Mevr. TSIAREKTSIS Sofie met ingang van 1 november 2018 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjunct. Bij besluit van de Brusselse Hoofd Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205813 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Natuur en Bossen. - Direction de la Chasse et de la Pêche . - Jachtexamen 2019 Operationeel Directoraat-generaal Landbou(...) Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie va(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentepolitiezone Aan de Dames en Heren gouverneurs, Aan de Heer minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Aan Aan de Dames en Heren korpschefs van de lokale politie, Aan de Dames en Heren gemeenteraadsleden(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014808 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van dierlijk afval Bij de beslissing van 21/09/2018 van de leidende ambtenaren van het Leefmilieu Brussel, werd TRANSPORTS'S HEEREN FREDERIC LUXEMBOURG geregistreerd als vervoerder van d(...) De registratie draagt het nummer ENR/DA-T/001641601. (...) type registratie prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014809 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als opdrachthouders voor de effectenbeoordeling Bij de beslissing van 29/10/2018 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd BUREAU D'ETUDES IRCO B.V.B.A. (ondernemingsnummer 0461941021) geregist(...) De registratie draagt het nummer ENR/EICS/001649325. Bij de beslissing van 29/10/2018 van de lei(...)

document

type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205888 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten P&O: training en ontwikkeling (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG18285 Solliciteren kan tot 10/12/2018(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205892 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG18728. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisc(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) werd gewijzigd en(...)

document

type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205896 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers / projectbeheerders managementondersteuning (niveau A1) voor de POD Maatschappelijke Integratie. - Selectienummer: ANG18270 Solliciteren kan tot 10/12/2018 via www.selor.be De ge(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs-juristen bij de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18289 Solliciteren kan tot 10 december 2018 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018205949 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderzoekers ongevallen en incidenten op het spoor (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG18192 Solliciteren kan tot 17/12/2018 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018014964 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2018, bladzijde 87173, akte nr. 2018/14718, Regel 20, lezen « De termijn van inschrijving wordt afgesloten op 21 december 2018 » ipv « De termijn van

document

type document prom. 22/11/2018 pub. 26/11/2018 numac 2018032197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven Verkiezing van het Europees Parlement van 26 mei 2019 type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018032207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 8 NOVEMBER 2018. - Colleges van artsen voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van patiënten lijdend aan idiopathische pulmonale fibrose en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden Arti(...) Art. 2. Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendg(...) type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018032208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 8 NOVEMBER 2018. - Colleges van artsen voor weesgeneesmiddelen, gebruikt bij de behandeling van aangeboren metabole aandoeningen en ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden Artikel 1. Bij ministeriële bes Art. 2. Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendg(...) type document prom. -- pub. 26/11/2018 numac 2018032209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid 8 NOVEMBER 2018. - Colleges van artsen voor het weesgeneesmiddel VIDAZA ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden Artikel 1. Bij ministeriële beslissing van 8 november 2018, vervangt de dame Mariëlle Becke Art. 2. Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendg(...)
^