Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 12 november 2018
gepubliceerd op 21 november 2018

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018032227
pub.
21/11/2018
prom.
12/11/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst


De Minister van Pensioenen, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, meer bepaald op artikel 10, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van voormelde wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, meer bepaald op artikel 42, § 1, 2de lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2002 pub. 01/06/2002 numac 2002022392 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XX , van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten houdende oprichting in het gebied van het Sectorcomité XX (Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid) van de Basisoverlegcomités voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht staan van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels type wet prom. 18/03/2016 pub. 29/11/2016 numac 2016000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot wijziging van de naam van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor Bijzondere socialezekerheidsstelsels;

Op voordracht van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst in zitting van 22 oktober 2018, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Sarah Scaillet, administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst wordt aangewezen als voorzitter van het Basisoverlegcomité voor de personeelsleden van deze instelling.

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de heer Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal.

Art. 2.De overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst wordt samengesteld als volgt: Vaste leden: De heer Johan Janssens, adjunct-administrateur-generaal De heren Johan Aertssen, Raphael Coucke en Vincent Mahieu, directeurs-generaal De heer Marc De Durpel, directeur-generaal (afgeschafte graad) De heer François de Groulart, adviseur-generaal Mevrouw Marie-Pierre Colmant, directeur Plaatsvervangende leden: Mevrouwen Ilse De Beule en Dominique Schmitz en de heren Erwin De Buyser en Marc Leunens, adviseurs-generaal De heer Luc De Rouck, directeur Mevrouw Jacqueline Weerts, adviseur

Art. 3.Het ministerieel besluit van 7 april 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2016 pub. 15/04/2016 numac 2016022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst sluiten tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging in het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Federale Pensioendienst wordt opgeheven met ingang van 1 november 2018.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2018.

Brussel, 12 november 2018.

D. BACQUELAINE

^