Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 april 2017
gepubliceerd op 05 mei 2017

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de speelgoedrevolver en klappertjes "Detective", referentie 70, van het merk "Kim'play"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017011803
pub.
05/05/2017
prom.
11/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/11/2017011803/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2017. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de speelgoedrevolver en klappertjes "Detective", referentie 70, van het merk "Kim'play"


De Minister van Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen IX.2 en IX.4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten betreffende de veiligheid van speelgoed;

Overwegende dat de speelgoedrevolver en klappertjes "Detective", referentie 70, van het merk "Kim'play" veilig voor de gebruikers moeten zijn;

Overwegende dat dit product niet aan de eisen van punt 4.20 (akoestiek), van de norm EN 71-1:2011+A3:2014, noch aan die van de EN 71-1:2011 voldoet en bijgevolg niet het vermoeden van overeenstemming geniet, zoals bepaald door het koninklijk besluit van 19 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 10/02/2011 numac 2011011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed sluiten betreffende de veiligheid van speelgoed;

Overwegende dat de testen hebben aangetoond dat het piekgeluidsdrukniveau LpCpeak van dit product met 15 dB het maximumniveau van 125 dB overschrijdt. Hierdoor ontstaat het risico op een permanent gedeeltelijk gehoorverlies;

Overwegende dat, naar aanleiding van deze vaststellingen, dit product moet worden beschouwd als gevaarlijk product;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel IX.4, § 2, van het wetboek van economisch recht, de producent van dit product, de firma Cofalu Kim'Play, 66 allée des lettres Persanes, 33650 La Brede, Frankrijk, per aangetekende brieven op de hoogte is gesteld van de non-conformiteiten van haar product;

Overwegende dat de firma Kim'Play Cofalu heeft bevestigd dat deze referentie uitsluitend is verkocht aan de firma Mosa Import, rue des Phlox 51, te 5100 Naninne;

Overwegende dat deze firma failliet is en dat er geen enkele lijst van haar distributeurs beschikbaar is;

Overwegende dat dit product aanleiding tot een RAPEX-melding (A12/1570/16) heeft gegeven;

Overwegende dat het, in het belang van de veiligheid van de gebruiker, noodzakelijk is om te voorkomen dat dit product op de Belgische markt terechtkomt, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de Speelgoedrevolver en klappertjes van het merk Kim'Play, met referenties 70, lot 20130726 en EAN-code 3225430000704, is verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde product moet uit de handel worden genomen.

Art. 3.Het in artikel 1 bedoelde product moet bij de consumenten teruggeroepen worden.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 11 april 2017.

K. PEETERS

^