Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 april 2013
gepubliceerd op 22 mei 2013

Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak

bron
vlaamse overheid
numac
2013035437
pub.
22/05/2013
prom.
11/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/11/2013035437/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media


11 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het oproepings- en aanvullend formulier bij dopingcontroles en de formulieren die gebruikt moeten worden voor de aanvraag, toekenning en weigering van een toestemming wegens therapeutische noodzaak


De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Gelet op het Antidoping decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012036157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, artikel 11, § 4, tweede lid en § 5, vierde lid, artikel 45, § 1, artikel 70, derde lid, artikel 71, § 3, artikel 81, derde lid en artikel 83, derde lid;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 25 september 2008 houdende bepaling van de formulieren die voor medisch verantwoorde sportbeoefening gebruikt dienen te worden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2013, Besluit :

Artikel 1.Het oproepingsformulier vermeld in artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012036157 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012035749 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport sluiten betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, wordt opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Elke onregelmatigheid die een controlearts in het kader van een dopingcontrole vaststelt, met inbegrip van een vermoedelijke dopingpraktijk, aangifteverzuim, gemiste dopingtest of niet-nakoming van de verblijfsgegevensverplichtingen, wordt gerapporteerd in het aanvullend verslag waarvan het model opgenomen is in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Het formulier dat gebruikt moet worden voor een TTN-aanvraag wordt opgenomen in bijlage 3, nederlandstalige versie of bijlage 4, meertalige versie, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4.Het modelformulier dat gebruikt moet worden voor de toestemming van een TTN wordt opgenomen in bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Het modelformulier dat gebruikt moet worden voor de weigering van een TTN wordt opgenomen in bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6.Het besluit van de secretaris-generaal van 25 september 2008 houdende bepaling van de formulieren die voor medisch verantwoorde sportbeoefening gebruikt dienen te worden, gewijzigd bij de besluiten van de secretaris-generaal van 23 december 2008, 24 juni 2009, 10 december 2009, 28 januari 2011, 6 juni 2011 en 9 maart 2012, wordt opgeheven.

Brussel, 11 april 2013.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^