Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 januari 2004
gepubliceerd op 30 januari 2004

Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004200102
pub.
30/01/2004
prom.
09/01/2004
ELI
eli/besluit/2004/01/09/2004200102/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden


De Minister van Werk, Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Besluit : HOOFDSTUK 1. - Voorzitter van het Directiecomité

Artikel 1.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend : 1o om de door de bevoegde overheid aangeduide kandidaten te benoemen tot vast of stagedoend ambtenaar in betrekkingen van niveaus B, C en D; 2o om de grondwettelijke eed af te nemen; 3o a) om de personeelsleden te affecteren, te muteren en te detacheren; b) om de administratieve standplaats vast te stellen; 4o om de besluiten te ondertekenen wat betreft de mobiliteit van personeelsleden van de niveaus B, C en D; 5o om de administratieve stand vast te stellen; 6o voor alle betrekkingen met het Selectiebureau van de federale overheid - Selor; 7o om de wedde van de personeelsleden, alsmede de bevordering tot een hogere wedde vast te stellen en de bevordering door verhoging in weddeschaal; 8o a) om de besluiten te ondertekenen waarbij hogere ambten worden verleend aan personeelsleden; b) om de toelage voor hogere ambten vast te stellen;c) om de uitoefening van hogere ambten te verlengen; 9o om met inachtneming van de terzake geldende bepalingen toelating te verlenen van buitengewone prestaties en om de daarmede verband houdende onkostenstaten goed te keuren; 10o om verlof te verlenen met uitzondering van deze bepaald bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen; 11o a) om personeelsleden in disponibiliteit te stellen wegens ziekte of invaliditeit; b) om het wachtgeld vast te stellen van het personeelslid dat wegens ziekte of invaliditeit in disponibiliteit werd gesteld; 12o om niet-bezoldigd verlof toe te kennen waarbij de ambtenaar in een andere administratieve stand dan de dienstactiviteit geplaatst wordt; 13o a) om, hetzij op hun verzoek, hetzij omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontslag te verlenen aan personeelsleden van niveaus B, C en D; b) om het recht op pensioen ten laste van de Schatkist voor de personeelsleden vast te stellen; 14o om de contracten tot aanwerving te ondertekenen van contractuele personeelsleden, alsook om de wijzigingen van deze contracten te ondertekenen of om ze te beëindigen; 15o om de legitimatiebewijzen te ondertekenen; 16o om de financiële tussenkomsten van de sociale dienst te ondertekenen. 17o om de contracten tot aanwerving te ondertekenen van contractuele personeelsleden van de griffies van de arbeidsgerechten, alsook om de wijzigingen van deze contracten te ondertekenen of om ze te beëindigen.

Art. 2.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend : 1o om te ondertekenen : a) de ordonnanties van betalingen, kredietopeningen, fondsenvoorschotten en overboekingen;b) gewaarmerkte afschriften of uittreksels;c) de briefwisseling met de Minister van Financiën en Begroting en het Rekenhof;d) de kwijtingen van schadeloosstellingen; 2o om goed te keuren : a) de facturen of schuldvorderingen betreffende de leveringen en prestaties voor rekening van : i) de administratie, zonder beperking van bedrag; ii) de Ambtswoning, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister en de toegevoegde Staatssecretaris, zonder beperking van bedrag; b) de facturen ingediend door : i) de vervoermaatschappijen, telefoonwezen, water, gas en elektriciteitslevering, zonder beperking van bedrag; ii) brandstoffenhandelaars voor wagens of verwarming zonder beperking van bedrag; c) de staten van verblijfs- en verplaatsingskosten opgesteld volgens de in voege zijnde reglementen, zonder beperking van bedrag;d) de uitgavenstaten voor zendingen in het buitenland, zonder beperking van bedrag;e) de aan het Rekenhof voor te leggen onvangst- en uitgavenrekeningen van de gewone rekenplichtigen, de fondsenvoorschotten-rekeningen van de buitengewone rekenplichtigen evenals de rekeningen van goederen, zonder beperking van bedrag;f) de staten van zitpenningen, verblijfs- en verplaatsingskosten van de leden van de departementale commissies, zonder beperking van bedrag;g) de schuldvorderingen betreffende terugbetalingen van loon voor personen die zijn tewerkgesteld door de administratie, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister of de toegevoegde Staatssecretaris, zonder beperking van bedrag;h) de schuldvorderingen opgesteld ter uitvoering van een studie- of onderzoeksovereenkomst welke door de Minister of de toegevoegde Staatssecretaris is goedgekeurd, zonder beperking van bedrag;i) elk document als gevolg van een specifiek koninklijk of ministerieel besluit voor toekenning van bepaalde bedragen door de Staat, zonder beperking van bedrag;j) de schuldvorderingen krachtens de wetgeving tot regeling van de toekenning van herinschakelingspremies en begeleidingsmaatregelen, zonder beperking van bedrag;k) de uitgaven betreffende : i) het toekennen van betaald educatief verlof aan de werknemers, zonder beperking van bedrag; ii) de initiatieven ten gunste van risicogroepen, zonder beperking van bedrag; l) de uitgaven ten laste van fondsen door de Europese Unie ter beschikking gesteld van het departement, zonder beperking van bedrag.

Art. 3.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend : 1o om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen en de procedure in te zetten; 2o om de kandidaten voor een opdracht te selecteren; 3o om opdrachten te gunnen wanneer het bedrag lager is dan 50.000 EUR; 4o om van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken en om een dading aan te gaan wanneer het bedrag minder dan 50.000 EUR bedraagt;

Art. 4.Aan de Voorzitter van het Directiecomité wordt delegatie verleend om toelating te geven voor zendingen naar het buitenland.

Art. 5.Aan de Voorzitter van het Directiecomité enerzijds en aan de Directeur van de Beleidscel anderzijds wordt delegatie verleend om de "goed voor druk" te ondertekenen voor het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande het visum te geven door de dienstchefs op de te publiceren stukken of uittreksels.

Art. 6.De bepalingen van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 5 zijn eveneens van toepassing op de directeur-generaal die de Voorzitter van het Directiecomité vervangt in geval van afwezigheid of verhindering van deze laatste.

Art. 7.Onverminderd de beschikkingen van de artikelen 1 en 2 van dit besluit, wordt aan de Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole delegatie verleend : 1o om te ondertekenen : a) de ordonnanties van betalingen, kredietopeningen, fondsenvoorschotten en overboekingen;b) gewaarmerkte afschriften of uittreksels;c) de briefwisseling met de Minister van Financiën en Begroting en het Rekenhof;d) kwijtingen van schadeloosstellingen; 2o om goed te keuren : a) de facturen of schuldvorderingen betreffende de leveringen en prestaties voor rekening van : i) de administratie voor een bedrag minder dan 125.000 EUR; ii) de Ambtswoning, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister en de toegevoegde Staatssecretaris, zonder beperking van bedrag; b) de facturen ingediend door : i) de vervoermaatschappijen, telefoonwezen, water, gas en elektriciteitslevering, zonder beperking van bedrag; ii) brandstoffenhandelaars voor wagens of verwarming zonder beperking van bedrag; c) de staten van verblijfs- en verplaatsingskosten opgesteld volgens de in voege zijnde reglementen, zonder beperking van bedrag;d) de uitgavenstaten voor zendingen in het buitenland, zonder beperking van bedrag;e) de aan het Rekenhof voor te leggen ontvangst- en uitgavenrekeningen van de gewone rekenplichtigen, de fondsenvoorschottenrekeningen van de buitengewone rekenplichtigen evenals de rekeningen van goederen, zonder beperking van bedrag;f) de staten van zitpenningen, verblijfs- en verplaatsingskosten van de leden van de departementale commissies, zonder beperking van bedrag;g) de schuldvorderingen betreffende terugbetalingen van loon voor personen die zijn tewerkgesteld door de administratie, de Beleidscel en het Secretariaat van de Minister of de toegevoegde Staatssecretaris zonder beperking van bedrag;h) de schuldvorderingen opgesteld ter uitvoering van een studie- of onderzoeksovereenkomst welke door de Minister of de toegevoegde Staatssecretaris is goedgekeurd, zonder beperking van bedrag;i) elk document als gevolg van een specifiek koninklijk of ministerieel besluit voor toekenning van bepaalde bedragen door de Staat, zonder beperking van bedrag;j) de schuldvorderingen krachtens de wetgeving tot regeling van de toekenning van herinschakelingspremies en begeleidingsmaatregelen, zonder beperking van bedrag;k) de uitgaven betreffende : i) het toekennen van betaald educatief verlof aan de werknemers, zonder beperking van bedrag; ii) de initiatieven ten gunste van risicogroepen, zonder beperking van bedrag; l) de uitgaven ten laste van fondsen door de Europese Unie ter beschikking gesteld van het departement, zonder beperking van bedrag. In geval van verhindering of afwezigheid van de Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door de adviseur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole.

Art. 8.Onverminderd de beschikkingen van artikel 3 van dit besluit, wordt aan de Adviseur-generaal van de Afdeling van de administratieve en logistieke diensten delegatie verleend van de volgende bevoegdheden inzake overheidsopdrachten wanneer het bedrag 15.000 EUR niet overschrijdt : 1o om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen en de procedure in te zetten; 2o om de kandidaten voor een opdracht te selecteren; 3o om opdrachten te gunnen; 4o om van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken en om een dading aan te gaan.

Art. 9.Onverminderd de beschikkingen van de artikelen 1, 2 en 7 van dit besluit, wordt aan de Adviseur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole delegatie verleend : 1o om te ondertekenen : a) de ordonnanties van betalingen, kredietopeningen, fondsenvoorschotten en overboekingen;b) gewaarmerkte afschriften of uittreksels;c) de briefwisseling met de Minister van Financiën en Begroting en het Rekenhof;d) de kwijtingen van schadeloosstelling; 2o om goed te keuren : a) de facturen of schuldvorderingen betreffende de leveringen en prestaties voor rekening van de administratie voor een bedrag minder dan 65.000 EUR; b) de facturen, zonder beperking van bedrag, ingediend door : i) de vervoermaatschappijen, telefoonwezen, water, gas en elektriciteitslevering; ii) brandstoffenhandelaars voor wagens of verwarming; c) de staten van verblijfs- en verplaatsingskosten opgesteld volgens de in voege zijnde reglementen en die betrekking hebben op het personeel behorende tot de graden lager dan rang 14, zonder beperking van bedrag;d) de aan het Rekenhof voor te leggen ontvangst- en uitgavenrekeningen van de gewone rekenplichtigen, de fondsenvoorschottenrekeningen van de buitengewone rekenplichtigen en de rekeningen van goederen, zonder beperking van bedrag;e) de staten van zitpenningen, verblijfs- en verplaatsingskosten van de leden van de departementale commissies, zonder beperking van bedrag;f) de schuldvorderingen betreffende terugbetalingen van loon voor personen die zijn tewerkgesteld door de administratie, zonder beperking van bedrag;g) elk document als gevolg van een specifiek koninklijk of ministerieel besluit voor toekenning van bepaalde bedragen door de Staat, zonder beperking van bedrag;h) de schuldvorderingen krachtens de wetgeving tot regeling van de toekenning van herinschakelingspremies en begeleidingsmaatregelen, zonder beperking van bedrag;i) de uitgaven betreffende : i) het toekennen van betaald educatief verlof aan de werknemers, zonder beperking van bedrag; ii) de initiatieven ten gunste van risicogroepen, zonder beperking van bedrag; j) de uitgaven ten laste van fondsen door de Europese Unie ter beschikking gesteld van het departement, zonder beperking van bedrag.

Art. 10.Onverminderd de beschikkingen van de artikelen 1 en 2 van dit besluit, wordt aan de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie delegatie verleend : 1o om gewaarmerkte afschriften of uittreksels te ondertekenen; 2o om de eed af te nemen van de personeelsleden van de niveaus B, C en D. In geval van verhindering of afwezigheid van de Directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een adviseur van deze stafdienst.

Art. 11.Onverminderd de bepalingen van de artikelen 3 en 8 wordt aan het Hoofd van de Directie van de huishoudelijke dienst delegatie verleend van volgende bevoegdheden inzake overheidsopdrachten wanneer het bedrag 1.000 EUR niet overschrijdt : 1o om de gunningswijze te kiezen, het bestek vast te stellen en de procedure in te zetten; 2o om de kandidaten voor een opdracht te selecteren; 3o om opdrachten te gunnen; 4o om van de essentiële bepalingen en voorwaarden van de gegunde opdracht af te wijken. HOOFDSTUK 2. - Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Art. 12.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen wordt delegatie verleend : 1o om te ondertekenen : a) de adviezen, evenals de wijzigingen en bevestigingen van deze adviezen inzake de bevoegde paritaire comités;b) de besluiten tot aanneming en tot opheffing van de aanneming van de diamantwerkplaatsen;c) de vragen aan de Nationale Arbeidsraad voor advies over de representativiteit van vakbondsorganisaties voor werkgevers voor een bepaalde bedrijfstak; 2o om aan te duiden : a) de secretarissen ad hoc voor de vergaderingen van de paritaire comités en subcomités;b) de voorzitters ad hoc van de paritaire comités en subcomités en de organen opgericht in de schoot hiervan;c) één of meer ambtenaren als adviseur van een paritair comité of subcomité. HOOFDSTUK 3 Algemene Directie Toezichtop het Welzijn op het Werk

Art. 13.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk wordt delegatie verleend : 1o om in uitzonderlijke omstandigheden, gewettigd door de aard van het toestel, technische noodzaak of het gebruik van het toestel, of in het geval van onvoorziene omstandigheden of ten gevolge van de evolutie van de techniek, de afwijkingen te verlenen van de voorschriften van het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de stoomtoestellen en van het ministerieel besluit van 28 oktober 1991 houdende uitvoering van dit koninklijk besluit; 2o om een afwijking te verlenen van het verbod, vermeld in artikel 31 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de werknemers tegen chemische agentia; 3o om de toelating te verlenen om zandstraalwerkzaamheden uit te voeren onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 37 § 3 van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de werknemers tegen chemische agentia; 4o om de akten te ondertekenen met betrekking tot de erkenning van de speciaal hiertoe erkende gebruikers, voorzien in artikel 57 van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden. HOOFDSTUK 4. - Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen

Art. 14.Aan de Directeur-generaal van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen wordt delegatie verleend : 1o om advocaten belast met het behandelen van aangelegenheden voor rekening van het departement aan te duiden; 2o om elke briefwisseling en alle documenten van alle rechtscolleges te ondertekenen en in ontvangst te nemen. HOOFDSTUK 5. - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Art. 15.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid wordt delegatie verleend : 1o om, met het oog op de voorkoming van brandgevaar, de afwijkingen te verlenen van de voorschriften van artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 2o om, in naam van de Minister, het gemotiveerd advies te verlenen bedoeld in artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit van 5 mei 1995 tot bepaling van de procedure van de gelijkstelling en de afwijkingen van de technische voorschriften bevat in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot bepaling van de basisnormen op het vlak van de bescherming tegen brandgevaar. HOOFDSTUK 6. - Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Art. 16.Aan de Directeur-generaal van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt wordt delegatie verleend, om, in naam van de Minister, de getuigschriften te ondertekenen die afgeleverd worden met toepassing van het ministerieel besluit van 8 november 1990 tot uitvoering van artikel 4, derde lid, van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. HOOFDSTUK 7. - Algemene bepalingen

Art. 17.De administratiechefs worden gemachtigd : 1o om de briefwisseling te ondertekenen voor de Minister, wanneer het zaken betreft ressorterende onder hun respectievelijke diensten en in verband met de gewone akten van onderrichtingen, de aanvragen om inlichtingen, de herinneringsbrieven en de bulletins of brieven van overmaking; 2o om afschriften en uittreksels, berustend in de archieven van hun dienst, voor eensluidend te verklaren; 3o om het jaarlijks vakantieverlof te verlenen aan het onder hun gezag geplaatste personeel; 4o om, in samenspraak met de Voorzitter van het Directiecomité, het personeel van niveau B, C en D te muteren, hetzij van het hoofdbestuur naar een buitendienst, hetzij van een buitendienst naar het hoofdbestuur, hetzij van een buitendienst naar een andere buitendienst; 5o om hun bevoegdheden schriftelijk te (sub)delegeren aan personeelsleden van hun administratie.

Art. 18.Aan de Adviseur-generaal, aangeduid door de administratiechef wordt delegatie verleend : 1o om de bevoegdheden van de administratiechef uit te oefenen in geval van diens afwezigheid of verhindering; 2o om de stukken te ondertekenen die gericht zijn aan andere administraties van het departement en waarin geen principieel standpunt wordt ingenomen.

Art. 19.Het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden wordt opgeheven.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn ondertekening.

Brussel, 9 januari 2004.

F. VANDENBROUCKE

^