Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 december 2012
gepubliceerd op 25 januari 2013

Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2010 houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning, wat betreft de uitvoering van de vraagverduidelijking

bron
vlaamse overheid
numac
2013035056
pub.
25/01/2013
prom.
07/12/2012
ELI
eli/besluit/2012/12/07/2013035056/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


7 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning, wat betreft de uitvoering van de vraagverduidelijking


De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de erkende diensten voor thuisbegeleiding of begeleid wonen binnen de trajectbegeleiding hun opdracht tot vraagverduidelijking hebben overgedragen aan de diensten Ondersteuningsplan, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, tweede lid, van het ministerieel besluit van 11 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/06/2010 pub. 26/07/2010 numac 2010035511 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning sluiten houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning wordt punt 1° vervangen door wat volgt : « 1° door erkende diensten Ondersteuningsplan; ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Brussel, 7 december 2012.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^