Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de retributieplafonds voor zelfstandige gidsen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021148 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen voor de vaste collecties en de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012031826 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035056 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de wijziging van het ministerieel besluit van 11 juni 2010 houdende de vraagverduidelijking en het ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap van de diensten Inclusieve Ondersteuning, wat betreft de uitvoering van de vraagverduidelijking

decreet

type decreet prom. 07/12/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207507 bron vlaamse overheid Decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012031870 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2012/1520 van het College van de Commissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012036252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging, wat de afstemming van die procedure op de procedure voor de erkenning van een dagverzorgingscentrum betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012036279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012036280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleidingen bachelor in de muziek, master in de muziek en master in de voortgezette studies muziek van LUCA School of Arts type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2012036311 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en van het bedrag voor de maatregel vervoer voor het jaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207509 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 1, 2 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk, wat betreft de invoering van een nieuw bemonsteringssysteem type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012207523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de persoonlijke bijdrage die de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp aanrekenen aan de gebruiker, en betreffende de onkostenvergoeding die de diensten voor oppashulp aanrekenen aan de gebruiker type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van een open oproep rond sociale innovatie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 ter uitvoering van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wat betreft de modaliteiten van het rittenblad type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 22/01/2013 numac 2013035038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 15/02/2013 numac 2013035159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200236 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking
^