Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2014
gepubliceerd op 24 april 2014

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024151
pub.
24/04/2014
prom.
07/04/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2014. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport


De Minister van Leefmilieu Gelet op de wet van 5 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie sluiten betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 14/11/2007 numac 2007012564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds in uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 14 mei 2003 sluiten betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport, artikel 7;

Overwegende het ministerieel besluit van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport sluiten houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport;

Overwegende dat dit besluit de duur vastlegt van het mandaat van de leden van het wetenschappelijk comité op vier jaar en bepaalt dat dit mandaat hernieuwbaar is, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot effectief lid van het wetenschappelijk comité voor Adviescomité voor het opstellen van het federale milieurapport : 1° De heer Pierre Biot, adjunct-hoofd van de dienst Multilaterale en Strategische Zaken, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die het voorzitterschap van het comité waarneemt;2° De heer Bruno Kestemont, verantwoordelijke thematische directie Territorium, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, FOD Economie;3° De heer Georges Jamart, Opdrachthouder, Dienst Onderzoeksprogramma's, POD Wetenschapsbeleid;4° Mevr.Patricia Delbaere, TF Duurzame Ontwikkeling, Federaal Planbureau; 5° De heer Kris Bachus, onderzoeksleider milieubeleid en duurzame ontwikkeling, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KULeuven 6° Mevr.Ann Crabbé, Doctor, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, UAntwerpen; 7° De heer Philippe Bourdeau, Professor (emeritus), Directeur (emeritus), ULB;8° De heer Walter Hecq, Gastdocent, Co-directeur onderzoek - Centre d'Etudes économiques et sociales de l'Environnement, SBS-EM ULB.

Art. 2.Het ministeriële besluit van 19 december 2007 houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport wordt opgeheven.

Art. 3.De minister die bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 april 2014.

De Staatssecretaris voor Leefmilieu, M. WATHELET

^