Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 april 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014003174 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van het kader van het personeel dat aan elk hypotheekkantoor gehecht wordt om de permanente personeelsbehoeften in te vullen type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van een vertegenwoordiger van de Minister, tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, bij het begeleidingscomité zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014024151 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor het opstellen van het federale milieurapport type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw Latitude Jeunes type ministerieel besluit prom. 07/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035492 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2014 betreffende de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2014

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^