Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 2017 tot toekenning van een subsidie van 162.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017041006
pub.
05/01/2018
prom.
06/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België sluiten tot toekenning van een subsidie van 162.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België


De Minister van Justitie, Gelet op de wet van 24 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 139;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op de justitiebegroting programma 59/3;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008009964 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge", artikel 12;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008009965 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk « Boeddhistische Unie van België » - « Union bouddhique belge » sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit houdende regeling inzake de subsidiëring van de vereniging zonder winstoogmerk "Boeddhistische Unie van België" - "Union Bouddhique Belge".

Gelet op het ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België sluiten betreffende de toelage aan de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2017;

Gelet op de begroting van de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2017;

Gelet op de begrotingswijziging van de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 20 november 2017;

Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/03/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017011452 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 162.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België sluiten betreffende de toelage toegekend aan de Boeddhistische Unie van België voor het dienstjaar 2017 wordt vervangen door de volgende bepaling: «

Art. 2.Deze som zal volgens de volgende modaliteiten toegewezen worden: - Werkingskosten en huren en huurlasten 36.000 € ; - Personeel 125.000 € ; - Bankkosten 1.000 € ; - Investeringen 0 € ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Brussel, 6 december 2017.

K. GEENS

^