Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 augustus 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2008 houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019013964
pub.
03/09/2019
prom.
06/08/2019
ELI
eli/besluit/2019/08/06/2019013964/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


6 AUGUSTUS 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2008 pub. 25/01/2008 numac 2008007019 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren sluiten houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, de artikelen 9bis, §§ 2 en 3, en 12, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2007 pub. 25/01/2008 numac 2008007002 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties sluiten houdende toekenning van toelagen aan de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties, artikel 8, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2008 pub. 25/01/2008 numac 2008007019 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren sluiten houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren;

Gelet op het protocol N-488 van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 10 mei 2019;

Gelet op het advies 66.362 van de Raad van State, gegeven op 24 juli 2019 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Enig artikel. In artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 11 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2008 pub. 25/01/2008 numac 2008007019 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren sluiten houdende verschillende bepalingen betreffende de militairen die houder zijn van bepaalde kwalificaties of die bepaalde prestaties van opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen uitvoeren worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid, 2°, worden de woorden "twee sprongen" vervangen door de woorden "één sprong"; b) wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: "Voor de militair bedoeld in artikel 6, § 1, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit, zijn de sprongen voor professionele geschiktheid evenwel parachutesprongen uit een luchtvaartuig of een ballon.".

Brussel, 6 augustus 2019.

D. REYNDERS

^