Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 05 november 2019
gepubliceerd op 14 november 2019

Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay"

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042388
pub.
14/11/2019
prom.
05/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay"


De Minister van Consumenten, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel IX.4, §§ 2, gewijzigd bij de wet van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/04/2017 pub. 24/04/2017 numac 2017030176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 18/04/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017202167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de fianciering van de sociale zekerheid sluiten, en 3;

Overwegende dat de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay" waarvan de producent "Toybay International" is, veilig moeten zijn voor de gebruikers;

Overwegende dat deze producten onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (hierna KBM genoemd);

Overwegende dat deze hoverboards niet voldoen aan punt 5.6 en annex A (batterij-managementsysteem) van de norm EN 62133-2 en punt 30.2.3 (weerstand tegen brand) van de norm EN 60335-1;

Overwegende dat deze hoverboards een risico vertonen van het overladen van de lithium-ioncellen met explosie en/of brand tot gevolg;

Overwegende dat, ingevolge deze vaststellingen, deze producten niet voldoen aan de eisen van het KBM en artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht en als gevaarlijke producten moeten worden beschouwd;

Overwegende dat de tekortkomingen van deze producten en de verplichtingen van de producenten in geval van terugroeping van gevaarlijke producten verscheidene malen via aangetekende brieven en telefonisch contact aan Toybay International bvba, Kleine Molenweg 108, 2940 Stabroek tussen 26 maart 2019 en 9 september 2019 werden meegedeeld;

Overwegende dat de bovengenoemde brieven en telefonisch contact gelden als raadpleging in de zin van artikel IX.4, § 2, van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat de aangetekende brieven tweemaal teruggezonden werden want zij werden niet opgehaald hoewel eerdere aangetekende brieven wel werden opgehaald;

Overwegende dat de laatste aangetekende brief wel werd opgehaald en er een telefonisch contact was ;

Overwegende dat de firma Toybay International niet heeft kunnen aantonen dat deze producten voldoen aan de eisen van het KBM en artikel IX.2 van het Wetboek van economisch recht;

Overwegende dat deze producten het onderwerp zijn geweest van een RAPEX-melding (A12/1093/19);

Overwegende dat het noodzakelijk is, in het belang van de veiligheid van de gebruikers, te voorkomen dat deze producten op de Belgische markt terechtkomen, Besluit :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de hoverboards "Toybay W2-6" van het merk "Toybay" is verboden.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde producten moeten uit de handel worden genomen.

Art. 3.De in artikel 1 bedoelde producten moeten bij de consumenten teruggeroepen worden.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 5 november 2019.

N. MUYLLE

^