Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 04 juni 2019
gepubliceerd op 03 september 2019

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2019014234
pub.
03/09/2019
prom.
04/06/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2019. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming


De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd, Gelet op het decreet van 18 januari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/01/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018011568 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, de artikelen 132 tot 134;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/01/2019 pub. 26/02/2019 numac 2019030158 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming sluiten betreffende de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming;

Overwegende dat nieuwe werkende leden moeten worden aangewezen voor een termijn van vijf jaar;

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling van 1 februari 2019;

Overwegende dat alle kandidaturen onderzocht werden in verband met de vereisten van artikel 133 van het voornoemde decreet, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot werkend lid van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels voor preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming voor een termijn van vijf jaar:

Vertegenwoordigers

Werkende leden

Artikel 133, lid 1, 1°

Een adviseur van de hulpverlening aan de jeugd

De heer Guy DE CLERCQ

Artikel 133, lid 1, 2°

Een directeur van de jeugdbescherming

De heer Dominique MOREAU

Artikel 133, lid 1, 3°

Een magistraat van de hulpverlening aan de jeugd

De heer Lucien NOUWYNCK

Artikel 133, lid 1, 4°

Een lid van de Liga voor de Rechten van de Mens

De heer Philippe KINOO

Artikel 133, lid 1, 5°

Vier licentiaten of houders van een master in de rechten, criminologie, klinische psychologie, sociologie, filosofie, of een doctoraat in de psychiatrie, die een beroepservaring kunnen bewijzen inzake preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

De heer Dominique DE FRAENE De heer Abraham FRANSSEN De heer Bruno HUMBEECK Mevrouw Cécile MATHYS

Artikel 133, lid 1, 6°

Een persoon uit de sector van residentiële diensten die erkend zijn en een mandaat hebben

De heer Joël VEUGELEN

Artikel 133, lid 1, 7°

Een persoon uit de sector van niet-residentiële diensten die erkend zijn en een mandaat hebben

De heer Olivier PIRARD

Artikel 133, lid 1, 8°

Een persoon uit de sector van krachtens artikel 139 erkende diensten die geen mandaat hebben

Mevrouw Laurence BLOEMEN

Artikel 133, lid 1, 9°

De algemene afgevaardigde of zijn vertegenwoordiger


Artikel 133, lid 1, 10°

Twee leden van de bevoegde administratie

Mevrouw Elise REBUFFAT De heer Allal MESBAHI


Art. 2.De heer Lucien NOUWYNCK wordt tot voorzitter van de Commissie voor advies inzake ethische gedragsregels benoemd en Mevrouw Laurence BLOEMEN tot ondervoorzitster van dezelfde commissie.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013029564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie deontologie voor hulpverlening aan de jeugd sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie deontologie voor hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft onmiddellijk uitwerking.

Brussel, 4 juni 2019.

R. MADRANE

^