Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2007
gepubliceerd op 13 juni 2007

Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2007014177
pub.
13/06/2007
prom.
02/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/02/2007014177/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende erkenning van een aangemelde instantie in het kader van de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, inzonderheid op artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem en van het conventionele spoorwegsysteem, inzonderheid op de artikelen 31, 32, 33, 34 en op de Bijlage VII - I;

Overwegende dat in het kader van de ingebruikneming van de subsystemen die samen het trans-Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem vormen, de bevoegde instantie zich ervan moet vergewissen dat de subsystemen beantwoorden aan de geldende reglementaire, technische en operationele bepalingen;

Overwegende dat de EG-keurings-procedure de constructeurs een gelijke behandeling moet waarborgen;

Overwegende dat voor ieder subsysteem technische specificaties inzake interoperabiliteit de essentiële eisen opsommen, de fundamentele parameters vastleggen en de interoperabele onderdelen alsook de interfaces tussen de verschillende systeemonderdelen bepalen waarvoor Europese specificaties moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat de technische specificaties inzake interoperabiliteit bekendgemaakt werden en van toepassing zijn;

Overwegende dat wanneer een technische specificatie inzake interoperabiliteit dat vereist, iedere fabrikant van interoperabele onderdelen bij een hiertoe aangemelde instantie een aanvraag tot beoordeling van de conformiteit met of de geschiktheid voor het gebruik van deze onderdelen moet indienen;

Overwegende dat de NV Belgorail, aangemelde instantie voor het conventionele spoorwegsysteem, haar bevoegdheid en haar onafhankelijkheid bewezen heeft als aangewezen instantie op het gebied van de keuring van de nationale voorschriften;

Overwegende dat de NV Belgorail tot doel heeft alle activiteiten te ontplooien die rechtstreeks of indirect verband houden met de verrichtingen inzake homologatie, controle, verificatie, certificatie van systemen of subsystemen voor spoorvervoer, met inbegrip van de onderdelen, wanneer deze verrichtingen in het kader van nationale, Europese of internationale wetgevingen, of op contractuele basis, worden opgelegd;

Overwegende dat de NV Belgorail lid is van de coördinatiegroep voor de aangemelde instanties NB-RAIL en ze aan verschillende werkgroepen deelneemt;

Overwegende dat de NV Belgorail de accreditatieprocedure bij BELAC op 29 januari 2007 heeft aangevat, overeenkomstig artikel 33 van het voornoemde koninklijk besluit;

Overwegende dat de NV Belgorail zich ertoe verbindt het bewijs van haar accreditatie te leveren vüür 7 juli 2008, overeenkomstig artikel 34 van het voornoemde koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.De volgende instantie wordt erkend en aangemeld met het oog op de beoordeling van de conformiteit of de geschiktheid voor het gebruik van interoperabele onderdelen of het inleiden van de EG-keuringsprocedure van de subsystemen van het trans-Europese hogesnelheids-spoorwegsysteem : « NV Belgorail, waarvan de zetel gevestigd is in de Ravensteinstraat 60, bus 7, te 1000 Brussel. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 2 mei 2007.

R. LANDUYT

^